Legea 307/2006 - Legea PSI

User Rating:  / 0
PoorBest 
Űň¸ňÝŔň ßţŰňšÝňÚ ýŔÝň­ÓŰŘÝţÚ ÔţńţÚ
ýŔ­ ŕۡßÝţÚ ýˇšűŕŔ

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apãrarea împotriva incendiilor

Parlamentul României adoptã prezenta lege.


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
┬á┬á┬á (1) Ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor reprezint├ú ansamblul integrat de activit├ú┼úi specifice, m├úsuri ┼či sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar ┼či de informare public├ú, planificate, organizate ┼či realizate potrivit prezentei legi, ├«n scopul prevenirii ┼či reducerii riscurilor de producere a incendiilor ┼či asigur├úrii interven┼úiei operative pentru limitarea ┼či stingerea incendiilor, ├«n vederea evacu├úrii, salv├úrii ┼či protec┼úiei persoanelor periclitate, protej├úrii bunurilor ┼či mediului ├«mpotriva efectelor situa┼úiilor de urgen┼ú├ú determinate de incendii.
┬á┬á┬á (2) ├Än sensul prezentei legi, termenii ┼či expresiile referitoare la situa┼úii de urgen┼ú├ú, factori ┼či tipuri de risc, interven┼úie operativ├ú ┼či evacuare au ├«n┼úelesul prev├úzut ├«n Ordonan┼úa de urgen┼ú├ú a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Na┼úional de Management al Situa┼úiilor de Urgen┼ú├ú, aprobat├ú cu modific├úri ┼či complet├úri prin Legea nr. 15/2005, iar termenii ┼či expresiile specifice ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor au urm├útorul ├«n┼úeles:
┬á┬á┬á a) autoriza┼úie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, ├«n baza legii, de inspectoratul pentru situa┼úii de urgen┼ú├ú jude┼úean sau al municipiului Bucure┼čti, prin care se certific├ú, ├«n urma verific├úrilor ├«n teren ┼či a documentelor privind realizarea m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, ├«ndeplinirea cerin┼úei esen┼úiale - securitate la incendiu - la construc┼úii, instala┼úii tehnologice ┼či alte amenaj├úri; autoriza┼úia de securitate la incendiu confer├ú persoanelor fizice sau juridice, de┼úin├útoare ale construc┼úiilor, instala┼úiilor ┼či ale altor amenaj├úri, dreptul de a le edifica, de a le pune ├«n func┼úiune ┼či de a le exploata din punctul de vedere al ├«ndeplinirii cerin┼úei - esen┼úiale securitate la incendiu;
┬á┬á┬á b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, ├«n baza legii, de inspectoratul pentru situa┼úii de urgen┼ú├ú jude┼úean sau al municipiului Bucure┼čti, dup├ú verificarea de conformitate cu prevederile reglement├úrilor tehnice ├«n vigoare a m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, adoptate ├«n documenta┼úiile tehnice de proiectare, pentru ├«ndeplinirea cerin┼úei esen┼úiale - securitate la incendiu - a construc┼úiilor, instala┼úiilor ┼či altor amenaj├úri;
┬á┬á┬á c) incendiu - ardere auto├«ntre┼úinut├ú, care se desf├ú┼čoar├ú f├úr├ú control ├«n timp ┼či spa┼úiu, care produce pierderi de vie┼úi omene┼čti ┼či/sau pagube materiale ┼či care necesit├ú o interven┼úie organizat├ú ├«n scopul ├«ntreruperii procesului de ardere;
┬á┬á┬á d) cauz├ú a incendiului - suma factorilor care concur├ú la ini┼úierea incendiului, care const├ú, de regul├ú, ├«n sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum ┼či ├«mprejur├úrile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
┬á┬á┬á e) mijloace tehnice de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor - sisteme, instala┼úii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substan┼úe ┼či autospeciale destinate prevenirii, limit├úrii ┼či stingerii incendiilor;
┬á┬á┬á f) opera┼úiuni de lung├ú durat├ú - interven┼úiile pentru stingerea incendiilor ┼či eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durat├ú mai mare de 4 ore;
┬á┬á┬á g) organizare a interven┼úiei ├«n caz de incendiu - ansamblul m├úsurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii for┼úelor, responsabilit├ú┼úilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor ┼či procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea ┼či salvarea persoanelor ┼či animalelor, protec┼úia bunurilor ┼či vecin├út├ú┼úilor, precum ┼či pentru stingerea incendiilor;
┬á┬á┬á h) pericol iminent de incendiu - situa┼úia creat├ú de cumularea factorilor care concur├ú la ini┼úierea incendiului, declan┼čarea acestuia fiind posibil├ú ├«n orice moment;
┬á┬á┬á i) schem├ú cu riscurile teritoriale - documentul ├«ntocmit de inspectoratul pentru situa┼úii de urgen┼ú├ú jude┼úean sau al municipiului Bucure┼čti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum ┼či resursele estimate pentru gestionare;
┬á┬á┬á j) plan de analiz├ú ┼či acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile poten┼úiale dintr-o unitate administrativ-teritorial├ú, m├úsurile, ac┼úiunile ┼či resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
┬á┬á┬á k) prevenirea incendiilor - totalitatea ac┼úiunilor de ├«mpiedicare a ini┼úierii ┼či propag├úrii incendiilor, de asigurare a condi┼úiilor pentru salvarea persoanelor ┼či bunurilor ┼či de asigurare a securit├ú┼úii echipelor de interven┼úie;
┬á┬á┬á l) raport de interven┼úie - documentul operativ de informare ┼či analiz├ú statistic├ú ├«n care se ├«nscriu datele esen┼úiale constatate la locul interven┼úiei privind amploarea ┼či intensitatea incendiului, cauza probabil├ú a acestuia, efectele produse, desf├ú┼čurarea interven┼úiei, for┼úele participante ┼či timpii operativi realiza┼úi;
┬á┬á┬á m) stingere a incendiilor - totalitatea ac┼úiunilor de limitare ┼či ├«ntrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee ┼či mijloace specifice;
┬á┬á┬á n) utilizator - persoana fizic├ú sau juridic├ú ce folose┼čte un bun, cu orice titlu, ├«n interesul s├úu, al altuia sau ├«n interes public;
┬á┬á┬á o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evolu┼úia unui incendiu ├«n timp, identific├ónd evenimentele-cheie care ├«l caracterizeaz├ú ┼či ├«l diferen┼úiaz├ú de alte incendii posibile ├«ntr-o incint├ú.

    ART. 2
┬á┬á┬á Ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, na┼úional, cu caracter permanent, la care sunt obligate s├ú participe, ├«n condi┼úiile prezentei legi, autorit├ú┼úile administra┼úiei publice centrale ┼či locale, precum ┼či toate persoanele fizice ┼či juridice aflate pe teritoriul Rom├óniei.
    ART. 3
┬á┬á┬á (1) Coordonarea, controlul ┼či acordarea asisten┼úei tehnice de specialitate ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor se asigur├ú de Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situa┼úii de Urgen┼ú├ú, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situa┼úii de urgen┼ú├ú jude┼úene ┼či al municipiului Bucure┼čti.
┬á┬á┬á (2) Inspectoratul General pentru Situa┼úii de Urgen┼ú├ú, denumit ├«n continuare Inspectoratul General, elaboreaz├ú strategia na┼úional├ú de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, care se prezint├ú Guvernului spre aprobare de c├útre ministrul administra┼úiei ┼či internelor.
┬á┬á┬á (3) Inspectoratele pentru situa┼úii de urgen┼ú├ú jude┼úene ┼či al municipiului Bucure┼čti, denumite ├«n continuare inspectorate, ├«┼či exercit├ú atribu┼úiile specifice ├«n zone de competen┼ú├ú stabilite prin hot├úr├óre a Guvernului.
    (4) Managementul situaţiilor de urgenţã determinate de incendii se asigurã prin componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţã.
    ART. 4
┬á┬á┬á (1) Autorit├ú┼úile administra┼úiei publice locale asigur├ú aplicarea m├úsurilor privind activit├ú┼úile de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, cuprinse ├«n planurile de analiz├ú ┼či acoperire a riscurilor, ce se ├«ntocmesc la nivelul localit├ú┼úii ┼či jude┼úului.
┬á┬á┬á (2) Planurile de analiz├ú ┼či acoperire a riscurilor se actualizeaz├ú anual.
┬á┬á┬á (3) Metodologia de elaborare ┼či structura-cadru a planului de analiz├ú ┼či acoperire a riscurilor se aprob├ú prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor ┼či se public├ú ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
┬á┬á┬á (4) Prefec┼úii, primarul general al municipiului Bucure┼čti ┼či primarii asigur├ú, dup├ú caz, elaborarea planurilor de analiz├ú ┼či acoperire a riscurilor la nivelul unit├ú┼úilor administrativ-teritoriale pe care le reprezint├ú.
    ART. 5
┬á┬á┬á Persoanele fizice ┼či juridice r├úspund, potrivit legii, de stabilirea ┼či aplicarea m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, precum ┼či de consecin┼úele producerii incendiilor.

    CAP. II
    Obligaţii privind apãrarea împotriva incendiilor

    SECŢIUNEA 1
    Obligaţii generale

    ART. 6
┬á┬á┬á (1) Persoanele fizice ┼či juridice sunt obligate s├ú respecte reglement├úrile tehnice ┼či dispozi┼úiile de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či s├ú nu primejduiasc├ú, prin deciziile ┼či faptele lor, via┼úa, bunurile ┼či mediul.
┬á┬á┬á (2) Persoana care observ├ú un incendiu are obliga┼úia s├ú anun┼úe prin orice mijloc serviciile de urgen┼ú├ú, primarul sau poli┼úia ┼či s├ú ia m├úsuri, dup├ú posibilit├ú┼úile sale, pentru limitarea ┼či stingerea incendiului.
┬á┬á┬á (3) ├Än cazul ├«n care anun┼úul de incendiu s-a f├úcut cu rea-credin┼ú├ú, f├úr├ú motiv ├«ntemeiat, autorul r├úspunde contraven┼úional sau penal, potrivit legii, ┼či suport├ú cheltuielile ocazionate de deplasarea for┼úelor de interven┼úie.
    ART. 7
┬á┬á┬á (1) ├Än caz de incendiu, orice persoan├ú trebuie s├ú acorde ajutor, c├ónd ┼či c├ót este ra┼úional posibil, semenilor afla┼úi ├«n pericol sau ├«n dificultate, din proprie ini┼úiativ├ú ori la solicitarea victimei, a reprezentan┼úilor autorit├ú┼úilor administra┼úiei publice, precum ┼či a personalului serviciilor de urgen┼ú├ú.
┬á┬á┬á (2) ├Än cazul incendiilor produse la p├úduri, planta┼úii, culturi agricole, miri┼čti, p├ú┼čuni ┼či f├óne┼úe, persoanele aflate ├«n apropiere au obliga┼úia s├ú intervin├ú imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea ┼či stingerea acestora.
    ART. 8
┬á┬á┬á ├Än cazurile de for┼ú├ú major├ú determinate de incendii, persoanele fizice ┼či juridice care de┼úin, cu orice titlu, terenuri, construc┼úii, instala┼úii tehnologice sau mijloace de transport au urm├útoarele obliga┼úii:
┬á┬á┬á a) s├ú permit├ú necondi┼úionat accesul serviciilor de urgen┼ú├ú ┼či al persoanelor care acord├ú ajutor;
┬á┬á┬á b) s├ú permit├ú necondi┼úionat utilizarea apei, a materialelor ┼či a mijloacelor proprii pentru opera┼úiuni de salvare, de stingere ┼či de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
┬á┬á┬á c) s├ú accepte m├úsurile stabilite de comandantul interven┼úiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construc┼úii sau a unei p├úr┼úi din construc┼úie, t├úierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporar├ú a activit├ú┼úilor sau evacuarea din zona periclitat├ú ┼či s├ú acorde sprijin, cu for┼úe ┼či mijloace proprii, pentru realizarea acestor m├úsuri.
    ART. 9
┬á┬á┬á La ├«ncheierea oric├úror acte de transmitere temporar├ú a dreptului de folosin┼ú├ú asupra bunurilor imobile, precum ┼či a contractelor de antrepriz├ú, p├úr┼úile sunt obligate s├ú prevad├ú expres ├«n actele respective r├úspunderile ce le revin ├«n ceea ce prive┼čte ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor.
    ART. 10
┬á┬á┬á (1) Pentru limitarea propag├úrii ┼či stingerea incendiilor, precum ┼či pentru limitarea ┼či ├«nl├úturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucure┼čti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile jude┼úene, consiliile locale, persoanele juridice ┼či asocia┼úiile familiale prev├úzute la art. 8 ┼či persoanele fizice care desf├ú┼čoar├ú individual activit├ú┼úi economice ├«n condi┼úiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice ┼či a asocia┼úiilor familiale care desf├ú┼čoar├ú activit├ú┼úi economice ├«n mod independent, cu modific├úrile ┼či complet├úrile ulterioare, au obliga┼úia s├ú colaboreze ├«ntre ele, contribuind cu for┼úe ┼či mijloace, pe baz├ú de reciprocitate sau pe baz├ú contractual├ú.
┬á┬á┬á (2) Organizarea ac┼úiunilor de colaborare ┼či procedurile necesare se stabilesc prin conven┼úii ├«ncheiate ├«ntre p├úr┼úi, cu avizul inspectoratelor.
    ART. 11
┬á┬á┬á De┼úin├útorii ┼či utilizatorii de construc┼úii ori de instala┼úii, echipamente tehnologice de produc┼úie ┼či de transport au obliga┼úia s├ú conlucreze cu autorit├ú┼úile administra┼úiei publice ┼či cu organele de specialitate ale acestora ├«n organizarea, asigurarea, preg├útirea ┼či punerea ├«n aplicare a planurilor de interven┼úie ├«n caz de incendiu.
    ART. 12
┬á┬á┬á (1) Autorit├ú┼úile administra┼úiei publice centrale ┼či celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucure┼čti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure┼čti, jude┼úene sau locale, institu┼úiile publice ┼či operatorii economici au obliga┼úia s├ú angajeze cel pu┼úin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor, atesta┼úi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupa┼úiile de cadru tehnic ┼či personal de specialitate cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupa┼úionale aprobate conform legisla┼úiei ├«n vigoare.
┬á┬á┬á (2) Consiliile locale ┼či operatorii economici care desf├ú┼čoar├ú activit├ú┼úi cu risc de incendiu ┼či care au obliga┼úia prev├úzut├ú la alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General.
┬á┬á┬á (3) Numirea ┼či schimbarea din func┼úie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator ├«n termen de 48 de ore de la angajare, dup├ú caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.
    (4) Neîndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor specifice atrage schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, situaţie care trebuie comunicatã de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor, dupã caz.
┬á┬á┬á (5) Persoanele fizice ┼či asocia┼úiile familiale care desf├ú┼čoar├ú activit├ú┼úi economice autorizate pe teritoriul Rom├óniei, precum ┼či celelalte entit├ú┼úi legal constituite, neprev├úzute la alin. (1), ├«ndeplinesc atribu┼úiile pe linia ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor ├«n nume propriu, prin titularul de drept al entit├ú┼úii.

    SECŢIUNEA a 2-a
┬á┬á┬á Obliga┼úiile consiliului local ┼či ale primarului

    ART. 13
    Consiliul local are urmãtoarele obligaţii principale:
┬á┬á┬á a) aprob├ú planul de analiz├ú ┼či acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorial├ú pe care o reprezint├ú, stabile┼čte resursele necesare pentru aplicarea acestuia ┼či ├«l transmite inspectoratului ├«n raza c├úruia func┼úioneaz├ú;
    b) emite hotãrâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorialã pe care o reprezintã;
┬á┬á┬á c) instituie reguli ┼či m├úsuri specifice corelate cu nivelul ┼či natura riscurilor locale;
┬á┬á┬á d) ├«nfiin┼úeaz├ú, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgen┼ú├ú ┼či aprob├ú regulamentul de organizare ┼či func┼úionare al acestuia;
┬á┬á┬á e) desemneaz├ú ┼čeful serviciului voluntar de urgen┼ú├ú, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
┬á┬á┬á f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare ├«n vederea organiz├úrii, ├«nzestr├úrii, func┼úion├úrii ┼či ├«ndeplinirii atribu┼úiilor legale de c├útre serviciile de urgen┼ú├ú voluntare ├«nfiin┼úate ┼či exercit├ú controlul folosirii acestora;
┬á┬á┬á g) cuprinde anual ├«n bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum ┼či pentru asigurarea de persoane ┼či r├úspundere civil├ú a personalului cu atribu┼úii pe linie de interven┼úie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite ├«n timpul ┼či din cauza ├«ndeplinirii atribu┼úiilor specifice;
┬á┬á┬á h) asigur├ú includerea, ├«n planurile de organizare, de dezvoltare urbanistic├ú ┼či de amenajare a teritoriului, a c├úilor de acces pentru interven┼úii, a lucr├úrilor pentru realizarea sistemelor de anun┼úare, alarmare, precum ┼či de alimentare cu ap├ú ├«n caz de incendiu;
┬á┬á┬á i) analizeaz├ú, semestrial ┼či ori de c├óte ori este nevoie, capacitatea de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor a unit├ú┼úii administrativ-teritoriale pe care o reprezint├ú ┼či informeaz├ú inspectoratul cu privire la m├úsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
┬á┬á┬á j) asigur├ú imobile ┼či spa┼úii amenajate corespunz├útor pentru func┼úionarea serviciului de urgen┼ú├ú voluntar, precum ┼či mijloacele de comunica┼úii necesare;
┬á┬á┬á k) ├«ndepline┼čte orice alte atribu┼úii prev├úzute de lege pentru ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor.
    ART. 14
    Primarul are urmãtoarele obligaţii principale:
┬á┬á┬á a) asigur├ú elaborarea planului de analiz├ú ┼či acoperire a riscurilor ┼či aplicarea acestuia;
┬á┬á┬á b) asigur├ú respectarea criteriilor de performan┼ú├ú pentru constituirea serviciului de urgen┼ú├ú voluntar ┼či elaborarea regulamentului de organizare ┼či func┼úionare al acestuia;
┬á┬á┬á c) coordoneaz├ú organizarea permanent├ú a interven┼úiei ├«n caz de incendiu la nivelul unit├ú┼úii administrativ-teritoriale, asigur├ú participarea la interven┼úie a serviciului voluntar de urgen┼ú├ú cu mijloacele din dotare ┼či conducerea interven┼úiei, p├ón├ú la stingerea incendiului ori p├ón├ú la sosirea for┼úelor inspectoratului;
    d) asigurã controlul respectãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor pe timpul adunãrilor sau al manifestãrilor publice;
┬á┬á┬á e) asigur├ú controlul respect├úrii m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor la construc┼úiile ┼či instala┼úiile tehnologice apar┼úin├ónd domeniului public ┼či privat al unit├ú┼úii administrativ-teritoriale, precum ┼či la institu┼úiile publice;
┬á┬á┬á f) dispune verificarea ├«ndeplinirii m├úsurilor stabilite prin avizele, autoriza┼úiile ┼či acordurile pe care le emite;
┬á┬á┬á g) asigur├ú realizarea ┼či men┼úinerea ├«n stare de func┼úionare a c├úilor de acces, a sistemelor de anun┼úare, alarmare, precum ┼či de alimentare cu ap├ú ├«n caz de incendiu;
┬á┬á┬á h) organizeaz├ú ┼či execut├ú, prin serviciul de urgen┼ú├ú voluntar, controlul respect├úrii regulilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor la gospod├úriile cet├ú┼úene┼čti; informeaz├ú popula┼úia cu privire la modul de comportare ┼či de interven┼úie ├«n caz de incendiu;
┬á┬á┬á i) asigur├ú ├«ncadrarea serviciului de urgen┼ú├ú voluntar cu personal atestat ├«n condi┼úiile legii, precum ┼či preg├útirea profesional├ú ┼či antrenarea acestuia;
┬á┬á┬á j) asigur├ú condi┼úiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare ┼či a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
┬á┬á┬á k) asigur├ú dotarea serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či echipamente de protec┼úie specifice, carburan┼úi, lubrifian┼úi ┼či alte mijloace necesare sus┼úinerii opera┼úiunilor de interven┼úie, inclusiv hrana ┼či antidotul pentru participan┼úii la interven┼úiile de lung├ú durat├ú;
┬á┬á┬á l) informeaz├ú de ├«ndat├ú, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea ┼či stingerea, cu for┼úe ┼či mijloace proprii, a oric├úrui incendiu pe raza unit├ú┼úii administrativ-teritoriale, iar ├«n termen de 3 zile lucr├útoare completeaz├ú ┼či trimite acestuia raportul de interven┼úie;
┬á┬á┬á m) analizeaz├ú anual dotarea cu mijloacele tehnice de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či asigur├ú completarea acesteia, conform normelor ├«n vigoare;
┬á┬á┬á n) comunic├ú de ├«ndat├ú inspectoratului scoaterea ┼či repunerea din/├«n func┼úiune a oric├úrei autospeciale de interven┼úie, precum ┼či, ├«n scris, dotarea cu autospeciale de interven┼úie noi;
┬á┬á┬á o) asigur├ú, prin mijloacele avute la dispozi┼úie, desf├ú┼čurarea activit├ú┼úilor de informare ┼či educa┼úie antiincendiu a popula┼úiei;
┬á┬á┬á p) analizeaz├ú ┼či solu┼úioneaz├ú peti┼úiile cet├ú┼úenilor ├«n problema ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor;
┬á┬á┬á q) ├«ndepline┼čte orice alte obliga┼úii prev├úzute de lege pentru ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor a comunit├ú┼úii locale.

    SECŢIUNEA a 3-a
┬á┬á┬á Obliga┼úiile consiliului jude┼úean ┼či ale Consiliului General al Municipiului Bucure┼čti

    ART. 15
┬á┬á┬á Consiliul jude┼úean/Consiliul General al Municipiului Bucure┼čti are urm├útoarele obliga┼úii principale:
┬á┬á┬á a) aprob├ú planul de analiz├ú ┼či acoperire a riscurilor aferent jude┼úului sau municipiului Bucure┼čti, dup├ú caz, ┼či stabile┼čte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
┬á┬á┬á b) instituie reguli ┼či dispozi┼úii de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor pentru domeniul public ┼či privat al unit├ú┼úii administrativ-teritoriale;
┬á┬á┬á c) analizeaz├ú anual capacitatea de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či hot├úr├ú┼čte m├úsuri de optimizare a acesteia;
┬á┬á┬á d) asigur├ú, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea ├«n planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu ap├ú, precum ┼či a c├úilor de acces pentru interven┼úie ├«n caz de incendiu;
┬á┬á┬á e) prevede ┼či aprob├ú ├«n bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea ac┼úiunilor ┼či m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor;
┬á┬á┬á f) hot├úr├ú┼čte, ├«n condi┼úiile legii, ├«nfiin┼úarea unor centre de formare ┼či evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgen┼ú├ú, cu acordul Inspectoratului General;
┬á┬á┬á g) sprijin├ú organizatoric, material ┼či financiar organizarea ┼či desf├ú┼čurarea concursurilor serviciilor de urgen┼ú├ú ┼či cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
┬á┬á┬á h) ├«ndepline┼čte orice alte obliga┼úii prev├úzute de lege.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile prefectului

    ART. 16
    Prefectul are urmãtoarele obligaţii principale:
    a) coordoneazã activitãţile de apãrare împotriva incendiilor din responsabilitatea autoritãţilor centrale din teritoriu, conform legii;
    b) aprobã schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorialã, întocmitã de inspectorat;
    c) instituie, în condiţiile legii, mãsuri obligatorii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
┬á┬á┬á d) analizeaz├ú rapoartele ├«ntocmite de organele de specialitate ┼či dispune m├úsuri pentru respectarea legalit├ú┼úii ├«n domeniu;
┬á┬á┬á e) ├«ndepline┼čte orice alte obliga┼úii prev├úzute de lege ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile autoritãţilor administraţiei publice centrale

    ART. 17
┬á┬á┬á (1) Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor ├«┼či exercit├ú atribu┼úiile ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor prin Inspectoratul General ┼či inspectorate.
┬á┬á┬á (2) Inspectoratul General elaboreaz├ú strategii, norme, reglement├úri tehnice ┼či dispozi┼úii generale privind ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor, obligatorii pe ├«ntregul teritoriu al Rom├óniei, care se aprob├ú prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor ┼či se public├ú ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
┬á┬á┬á (3) Cheltuielile curente ┼či de capital aferente activit├ú┼úii serviciilor de urgen┼ú├ú profesionale se asigur├ú din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administra┼úiei ┼či Internelor, precum ┼či din alte surse prev├úzute de lege.
    ART. 18
┬á┬á┬á Ministerele ┼či celelalte organe ale administra┼úiei publice centrale au urm├útoarele obliga┼úii principale:
┬á┬á┬á a) elaboreaz├ú, pe baza strategiei na┼úionale de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, strategii sectoriale privind ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor ├«n domeniul lor de competen┼ú├ú ┼či asigur├ú aplicarea acestora;
┬á┬á┬á b) emit/modific├ú, cu avizul Inspectoratului General, norme ┼či reglement├úri tehnice de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate;
┬á┬á┬á c) ├«ndrum├ú, controleaz├ú ┼či analizeaz├ú respectarea normelor ┼či reglement├úrilor tehnice;
┬á┬á┬á d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode ┼či proceduri pentru identificarea, evaluarea ┼či controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competen┼ú├ú;
┬á┬á┬á e) organizeaz├ú ┼či gestioneaz├ú baze de date privind, ├«n principal, riscurile de incendiu, caracteristicile substan┼úelor ┼či materialelor utilizate ├«n domeniu, metodele adecvate de interven┼úie ┼či protec┼úie, mijloacele existente, cadrele tehnice ┼či evenimentele specifice;
┬á┬á┬á f) stabilesc, ├«mpreun├ú cu Inspectoratul General, ├«n domeniul lor de competen┼ú├ú, temele ┼či activit├ú┼úile practic-aplicative ┼či de educa┼úie privind ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor, care se includ ├«n programele pentru toate formele de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt, ├«n planurile activit├ú┼úilor extra┼čcolare, precum ┼či ├«n programele de formare continu├ú a adul┼úilor;
    g) îndeplinesc orice alte atribuţii prevãzute de lege privind apãrarea împotriva incendiilor.

    SECŢIUNEA a 6-a
┬á┬á┬á Obliga┼úiile administratorului, conduc├útorului institu┼úiei, utilizatorului ┼či salariatului

    ART. 19
    Administratorul sau conducãtorul instituţiei, dupã caz, are urmãtoarele obligaţii principale:
┬á┬á┬á a) s├ú stabileasc├ú, prin dispozi┼úii scrise, responsabilit├ú┼úile ┼či modul de organizare pentru ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor ├«n unitatea sa, s├ú le actualizeze ori de c├óte ori apar modific├úri ┼či s├ú le aduc├ú la cuno┼čtin┼ú├ú salaria┼úilor, utilizatorilor ┼či oric├úror persoane interesate;
┬á┬á┬á b) s├ú asigure identificarea ┼či evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa ┼či s├ú asigure corelarea m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor cu natura ┼či nivelul riscurilor;
┬á┬á┬á c) s├ú solicite ┼či s├ú ob┼úin├ú avizele ┼či autoriza┼úiile de securitate la incendiu, prev├úzute de lege, ┼či s├ú asigure respectarea condi┼úiilor care au stat la baza eliber├úrii acestora; ├«n cazul anul├úrii avizelor ori a autoriza┼úiilor, s├ú dispun├ú imediat sistarea lucr├úrilor de construc┼úii sau oprirea func┼úion├úrii ori utiliz├úrii construc┼úiilor sau amenaj├úrilor respective;
┬á┬á┬á d) s├ú permit├ú, ├«n condi┼úiile legii, executarea controalelor ┼či a inspec┼úiilor de prevenire ├«mpotriva incendiilor, s├ú prezinte documentele ┼či informa┼úiile solicitate ┼či s├ú nu ├«ngreuneze sau s├ú obstruc┼úioneze ├«n niciun fel efectuarea acestora;
    e) sã permitã alimentarea cu apã a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţã;
┬á┬á┬á f) s├ú ├«ntocmeasc├ú, s├ú actualizeze permanent ┼či s├ú transmit├ú inspectoratului lista cu substan┼úele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate ├«n activitatea sa sub orice form├ú, cu men┼úiuni privind: propriet├ú┼úile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezint├ú pentru s├ún├útate ┼či mediu, mijloacele de protec┼úie recomandate, metodele de interven┼úie ┼či prim ajutor, substan┼úele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
┬á┬á┬á g) s├ú elaboreze instruc┼úiunile de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či s├ú stabileasc├ú atribu┼úiile ce revin salaria┼úilor la locurile de munc├ú;
┬á┬á┬á h) s├ú verifice dac├ú salaria┼úii cunosc ┼či respect├ú instruc┼úiunile necesare privind m├úsurile de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či s├ú verifice respectarea acestor m├úsuri semnalate corespunz├útor prin indicatoare de avertizare de c├útre persoanele din exterior care au acces ├«n unitatea sa;
┬á┬á┬á i) s├ú asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgen┼ú├ú privat, precum ┼či func┼úionarea acestuia conform reglement├úrilor ├«n vigoare ori s├ú ├«ncheie contract cu un alt serviciu de urgen┼ú├ú voluntar sau privat, capabil s├ú intervin├ú operativ ┼či eficace pentru stingerea incendiilor;
┬á┬á┬á j) s├ú asigure ├«ntocmirea ┼či actualizarea planurilor de interven┼úie ┼či condi┼úiile pentru aplicarea acestora ├«n orice moment;
┬á┬á┬á k) s├ú permit├ú, la solicitare, accesul for┼úelor inspectoratului ├«n unitatea sa ├«n scop de recunoa┼čtere, instruire sau de antrenament ┼či s├ú participe la exerci┼úiile ┼či aplica┼úiile tactice de interven┼úie organizate de acesta;
┬á┬á┬á l) s├ú asigure utilizarea, verificarea, ├«ntre┼úinerea ┼či repararea mijloacelor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor cu personal atestat, conform instruc┼úiunilor furnizate de proiectant;
┬á┬á┬á m) s├ú asigure preg├útirea ┼či antrenarea serviciului de urgen┼ú├ú privat pentru interven┼úie;
┬á┬á┬á n) s├ú asigure ┼či s├ú pun├ú ├«n mod gratuit la dispozi┼úie for┼úelor chemate ├«n ajutor mijloacele tehnice pentru ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či echipamentele de protec┼úie specifice riscurilor care decurg din existen┼úa ┼či func┼úionarea unit├ú┼úii sale, precum ┼či antidotul ┼či medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
┬á┬á┬á o) s├ú stabileasc├ú ┼či s├ú transmit├ú c├útre transportatorii, distribuitorii ┼či utilizatorii produselor sale regulile ┼či m├úsurile de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul ┼či depozitarea produselor respective;
┬á┬á┬á p) s├ú informeze de ├«ndat├ú, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea ┼či stingerea cu for┼úe ┼či mijloace proprii a oric├úrui incendiu, iar ├«n termen de 3 zile lucr├útoare s├ú completeze ┼či s├ú trimit├ú acestuia raportul de interven┼úie;
    q) sã utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
    r) sã îndeplineascã orice alte atribuţii prevãzute de lege privind apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 20
┬á┬á┬á Persoanele fizice, asocia┼úiile familiale sau persoanele juridice care de┼úin p├úr┼úi din acela┼či imobil trebuie s├ú colaboreze pentru ├«ndeplinirea obliga┼úiilor ce le revin din prezenta lege, ├«n vederea asigur├úrii m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor pentru ├«ntregul imobil.
    ART. 21
    Utilizatorul are urmãtoarele obligaţii principale:
┬á┬á┬á a) s├ú cunoasc├ú ┼či s├ú respecte m├úsurile de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, stabilite de administrator, conduc├útorul institu┼úiei, proprietar, produc├útor sau importator, dup├ú caz;
┬á┬á┬á b) s├ú ├«ntre┼úin├ú ┼či s├ú foloseasc├ú, ├«n scopul pentru care au fost realizate, dot├úrile pentru ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor, puse la dispozi┼úie de administrator, conduc├útorul institu┼úiei, proprietar, produc├útor sau importator;
┬á┬á┬á c) s├ú respecte normele de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, specifice activit├ú┼úilor pe care le organizeaz├ú sau le desf├ú┼čoar├ú;
┬á┬á┬á d) s├ú nu efectueze modific├úri neautorizate ┼či f├úr├ú acordul scris al proprietarului, al proiectantului ini┼úial al construc┼úiei, instala┼úiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legisla┼úiei ├«n vigoare;
┬á┬á┬á e) s├ú aduc├ú la cuno┼čtin┼úa administratorului, conduc├útorului institu┼úiei sau proprietarului, dup├ú caz, orice defec┼úiune tehnic├ú ori alt├ú situa┼úie care constituie pericol de incendiu.
    ART. 22
    Fiecare salariat are, la locul de muncã, urmãtoarele obligaţii principale:
┬á┬á┬á a) s├ú respecte regulile ┼či m├úsurile de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, aduse la cuno┼čtin┼ú├ú, sub orice form├ú, de administrator sau de conduc├útorul institu┼úiei, dup├ú caz;
┬á┬á┬á b) s├ú utilizeze substan┼úele periculoase, instala┼úiile, utilajele, ma┼činile, aparatura ┼či echipamentele, potrivit instruc┼úiunilor tehnice, precum ┼či celor date de administrator sau de conduc├útorul institu┼úiei, dup├ú caz;
┬á┬á┬á c) s├ú nu efectueze manevre nepermise sau modific├úri neautorizate ale sistemelor ┼či instala┼úiilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor;
┬á┬á┬á d) s├ú comunice, imediat dup├ú constatare, conduc├útorului locului de munc├ú orice ├«nc├úlcare a normelor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor sau a oric├úrei situa┼úii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum ┼či orice defec┼úiune sesizat├ú la sistemele ┼či instala┼úiile de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor;
    e) sã coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, dupã caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, în vederea realizãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor;
    f) sã acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncã, în cazul apariţiei oricãrui pericol iminent de incendiu;
┬á┬á┬á g) s├ú furnizeze persoanelor abilitate toate datele ┼či informa┼úiile de care are cuno┼čtin┼ú├ú, referitoare la producerea incendiilor.

    SECŢIUNEA a 7-a
┬á┬á┬á Obliga┼úiile proiectan┼úilor ┼či executan┼úilor

    ART. 23
┬á┬á┬á Proiectan┼úii de construc┼úii ┼či amenaj├úri, de echipamente, utilaje ┼či instala┼úii sunt obliga┼úi:
┬á┬á┬á a) s├ú elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construc┼úii, instala┼úii ┼či amenaj├úri stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General ┼či s├ú evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General ┼či publicat├ú ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I;
    b) sã cuprindã în documentaţiile pe care le întocmesc mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;
┬á┬á┬á c) s├ú prevad├ú ├«n documenta┼úiile tehnice de proiectare, potrivit reglement├úrilor specifice, mijloacele tehnice pentru ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor ┼či echipamentele de protec┼úie specifice;
┬á┬á┬á d) s├ú includ├ú ├«n proiecte ┼či s├ú predea beneficiarilor schemele ┼či instruc┼úiunile de func┼úionare a mijloacelor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor pe care le-au prev├úzut ├«n documenta┼úii, precum ┼či regulile necesare de verificare ┼či ├«ntre┼úinere ├«n exploatare a acestora, ├«ntocmite de produc├útori;
    e) sã asigure asistenţa tehnicã necesarã realizãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, pânã la punerea în funcţiune.
    ART. 24
┬á┬á┬á Executan┼úii lucr├úrilor de construc┼úii ┼či de montaj de echipamente ┼či instala┼úii sunt obliga┼úi:
┬á┬á┬á a) s├ú realizeze integral ┼či la timp m├úsurile de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, cuprinse ├«n proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
┬á┬á┬á b) s├ú asigure luarea m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor pe timpul execut├úrii lucr├úrilor, precum ┼či la organiz├úrile de ┼čantier;
    c) sã asigure funcţionarea mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor prevãzute în documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune.
    ART. 25
┬á┬á┬á Proiectan┼úilor ┼či executan┼úilor le sunt aplicabile, dup├ú caz, ┼či dispozi┼úiile prev├úzute la art. 19-22.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor

    ART. 26
┬á┬á┬á (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autorit├ú┼úilor administra┼úiei publice centrale, ministerelor ┼či celorlalte organe centrale de specialitate, auaare urm├útoarele obliga┼úii principale:
    a) elaboreazã programele de optimizare a capacitãţii de apãrare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autoritãţii respective;
┬á┬á┬á b) fac/face propuneri de reglement├úri tehnice ┼či organizatorice a activit├ú┼úii de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ├«n domeniul specific;
    c) controleazã modul de aplicare a prevederilor legale pentru apãrarea împotriva incendiilor, în cadrul instituţiei publice care i-a desemnat;
┬á┬á┬á d) elaboreaz├ú ┼či supun/supune spre analiz├ú ministrului de resort sau conduc├útorului institu┼úiei, dup├ú caz, raportul anual de evaluare a nivelului de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor din domeniul de activitate;
┬á┬á┬á e) analizeaz├ú anual respectarea ├«ncadr├úrii ├«n criteriile de constituire a serviciilor de urgen┼ú├ú private din institu┼úiile ┼či unit├ú┼úile subordonate, dotarea cu mijloace de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či fac/face propuneri de optimizare a acestora;
┬á┬á┬á f) elaboreaz├ú ┼či ├«nainteaz├ú spre aprobare programe de informare ┼či educa┼úie specific├ú.
┬á┬á┬á (2) Formarea ┼či evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor se realizeaz├ú de unit├ú┼úile abilitate ├«n condi┼úiile legii, iar certificarea competen┼úei profesionale se realizeaz├ú de Centrul Na┼úional pentru Securitate la Incendiu ┼či Protec┼úie Civil├ú autorizat la Centrul Na┼úional de Formare Profesional├ú a Adul┼úilor.
    ART. 27
┬á┬á┬á (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure┼čti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure┼čti, consiliilor jude┼úene ┼či locale, institu┼úiilor ┼či operatorilor economici auaare urm├útoarele obliga┼úii principale:
┬á┬á┬á a) particip├ú la elaborarea ┼či aplicarea concep┼úiei de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor la nivelul unit├ú┼úii administrativ-teritoriale, institu┼úiei sau operatorului economic;
    b) controleazã aplicarea normelor de apãrare împotriva incendiilor în domeniul specific;
┬á┬á┬á c) propun/propune includerea ├«n bugetele proprii a fondurilor necesare organiz├úrii activit├ú┼úii de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, dot├úrii cu mijloace tehnice pentru ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor ┼či echipamente de protec┼úie specifice;
┬á┬á┬á d) ├«ndrum├ú ┼či controleaz├ú activitatea de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či analizeaz├ú respectarea ├«ncadr├úrii ├«n criteriile de constituire a serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare sau private, dup├ú caz, ├«n unit├ú┼úile ┼či institu┼úiile din care fac/face parte;
    e) prezintã conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacitãţii de apãrare împotriva incendiilor;
┬á┬á┬á f) r├úspund/r├úspunde de preg├útirea serviciului de urgen┼ú├ú voluntar sau privat, dup├ú caz, precum ┼či de participarea acestuia la concursurile profesionale;
┬á┬á┬á g) acord├ú sprijin ┼či asisten┼ú├ú tehnic├ú de specialitate centrelor operative pentru situa┼úii de urgen┼ú├ú ├«n ├«ndeplinirea atribu┼úiilor.
┬á┬á┬á (2) Formarea, evaluarea ┼či certificarea competen┼úei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor, prev├úzute la alin. (1), se realizeaz├ú ├«n centre de formare ┼či evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupa┼úionale recunoscute la nivel na┼úional.

    CAP. III
    Exercitarea autoritãţii de stat în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor

    ART. 28
┬á┬á┬á (1) Exercitarea autorit├ú┼úii de stat ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor se realizeaz├ú prin activit├ú┼úi de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoa┼čtere, desemnare, supraveghere a pie┼úei, control, organizarea stingerii incendiilor ┼či tragerea la r├úspundere juridic├ú a persoanelor vinovate.
┬á┬á┬á (2) Controlul de stat ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor se exercit├ú, la nivel central, prin inspec┼úia de prevenire ┼či alte compartimente ┼či unit├ú┼úi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspec┼úiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, ├«n scopul aplic├úrii unitare a prevederilor legale pe ├«ntregul teritoriu al Rom├óniei, potrivit competen┼úelor.
    ART. 29
┬á┬á┬á (1) ├Än toate fazele de cercetare, proiectare, execu┼úie ┼či pe ├«ntreaga lor durat├ú de existen┼ú├ú, construc┼úiile ┼či amenaj├úrile de orice tip, echipamentele, utilajele ┼či instala┼úiile tehnologice se supun unei examin├úri sistematice ┼či calificate pentru identificarea, evaluarea ┼či controlul riscurilor de incendiu, ├«n condi┼úiile prev├úzute de reglement├úrile specifice.
┬á┬á┬á (2) Obliga┼úia execut├úrii activit├ú┼úilor prev├úzute la alin. (1) revine persoanelor care concur├ú la proiectarea, realizarea, exploatarea, ├«ntre┼úinerea, repararea, postutilizarea construc┼úiilor, echipamentelor ┼či a instala┼úiilor tehnologice, potrivit legii.
┬á┬á┬á (3) Metodologia privind identificarea, evaluarea ┼či controlul riscurilor de incendiu se elaboreaz├ú de Inspectoratul General, se aprob├ú de ministrul administra┼úiei ┼či internelor ┼či se public├ú ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
    ART. 30
┬á┬á┬á (1) ├Änceperea lucr├úrilor de execu┼úie la construc┼úii ┼či instala┼úii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destina┼úiei celor existente, precum ┼či punerea ├«n func┼úiune a acestora se fac numai dup├ú ob┼úinerea avizului sau a autoriza┼úiei de securitate la incendiu, dup├ú caz.
┬á┬á┬á (2) Obliga┼úia solicit├úrii ┼či ob┼úinerii avizelor ┼či/sau a autoriza┼úiilor prev├úzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finan┼úeaz├ú ┼či realizeaz├ú investi┼úii noi sau interven┼úii la construc┼úiile existente ori, dup├ú caz, beneficiarului investi┼úiei.
┬á┬á┬á (3) Avizele ┼či autoriza┼úiile prev├úzute la alin. (1) se elibereaz├ú de inspectorate, ├«n termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, ├«n condi┼úiile prev├úzute de normele metodologice de avizare ┼či autorizare privind securitatea la incendiu.
┬á┬á┬á (4) Categoriile de construc┼úii ┼či amenaj├úri care se supun aviz├úrii ┼či/sau autoriz├úrii privind securitatea la incendiu se aprob├ú prin hot├úr├óre a Guvernului.
┬á┬á┬á (5) Nerespectarea cerin┼úelor care au stat la baza eliber├úrii avizului sau autoriza┼úiei de securitate la incendiu atrage sanc┼úionarea conform legii ┼či, dup├ú caz, anularea avizului sau a autoriza┼úiei de securitate la incendiu.
    (6) Anularea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrãrilor de construcţii sau, respectiv, oprirea funcţionãrii ori utilizãrii construcţiilor sau amenajãrilor respective.
┬á┬á┬á (7) M├úsura prev├úzut├ú la alin. (6) se comunic├ú ├«n cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului, la registrul comer┼úului, prefectului ┼či altor institu┼úii publice cu competen┼úe ├«n domeniu.
┬á┬á┬á (8) Litigiile generate de eliberarea ┼či anularea avizului ori autoriza┼úiei de securitate la incendiu se solu┼úioneaz├ú potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific├úrile ulterioare.
┬á┬á┬á (9) Normele metodologice de avizare ┼či autorizare privind securitatea la incendiu se elaboreaz├ú de Inspectoratul General, se aprob├ú de ministrul administra┼úiei ┼či internelor ┼či se public├ú ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
┬á┬á┬á (10) Pentru actele privind avizele ┼či autoriza┼úiile de securitate la incendiu eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor.

    CAP. IV
┬á┬á┬á Serviciile de urgen┼ú├ú voluntare ┼či private

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii comune

    ART. 31
    (1) Serviciile de urgenţã sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private.
    (2) Serviciile de urgenţã profesioniste funcţioneazã în subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementãrilor specifice.
┬á┬á┬á (3) Consiliile locale au obliga┼úia s├ú constituie servicii de urgen┼ú├ú voluntare, iar operatorii economici ┼či institu┼úiile, care desf├ú┼čoar├ú activit├ú┼úi cu risc de incendiu, servicii de urgen┼ú├ú private, potrivit legii.
┬á┬á┬á (4) ├Än domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor pot func┼úiona ┼či servicii de urgen┼ú├ú private constituite ca societ├ú┼úi comerciale.

    SECŢIUNEA a 2-a
┬á┬á┬á Constituirea ┼či atribu┼úiile serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare sau private

    ART. 32
┬á┬á┬á (1) Serviciile de urgen┼ú├ú voluntare/private sunt structuri specializate, altele dec├ót cele apar┼úin├ónd serviciilor de urgen┼ú├ú profesioniste, organizate cu personal angajat ┼či/sau voluntar, ├«n scopul ap├úr├úrii vie┼úii, avutului public ┼či/sau a celui privat ├«mpotriva incendiilor ┼či a altor calamit├ú┼úi, ├«n sectoarele de competen┼ú├ú stabilite cu avizul inspectoratelor.
┬á┬á┬á (2) Serviciile de urgen┼ú├ú voluntare/private au ├«n structur├ú compartiment sau speciali┼čti pentru prevenirea incendiilor, care pot fi ┼či cadre tehnice specializate cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor, conform art. 12 alin. (1), forma┼úii de interven┼úie, salvare ┼či prim ajutor, precum ┼či, dup├ú caz, ateliere de repara┼úii ┼či de ├«ntre┼úinere.
┬á┬á┬á (3) Constituirea, ├«ncadrarea ┼či dotarea serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare/private se realizeaz├ú pe baza criteriilor de performan┼ú├ú elaborate de Inspectoratul General ┼či aprobate prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor.
┬á┬á┬á (4) Organizarea ┼či func┼úionarea serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, dup├ú caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici ┼či institu┼úiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performan┼ú├ú.
┬á┬á┬á (5) ├Änfiin┼úarea, extinderea sau restr├óngerea activit├ú┼úii, precum ┼či desfiin┼úarea unui serviciu de urgen┼ú├ú voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.
    ART. 33
    Serviciile de urgenţã voluntare/private au urmãtoarele atribuţii principale:
┬á┬á┬á a) desf├ú┼čoar├ú activit├ú┼úi de informare ┼či instruire privind cunoa┼čterea ┼či respectarea regulilor ┼či a m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor;
┬á┬á┬á b) verific├ú modul de aplicare a normelor, reglement├úrilor tehnice ┼či dispozi┼úiilor care privesc ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor, ├«n domeniul de competen┼ú├ú;
┬á┬á┬á c) asigur├ú interven┼úia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor ┼či protec┼úia persoanelor, a animalelor ┼či a bunurilor periclitate de incendii sau ├«n alte situa┼úii de urgen┼ú├ú.
    ART. 34
┬á┬á┬á (1) Formarea, evaluarea ┼či certificarea competen┼úei profesionale a personalului serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare sau private se realizeaz├ú de centre de formare ┼či evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.
┬á┬á┬á (2) Statutul personalului din serviciile de urgen┼ú├ú voluntare se stabile┼čte prin hot├úr├óre a Guvernului.
    ART. 35
┬á┬á┬á (1) Finan┼úarea cheltuielilor curente ┼či de capital aferente activit├ú┼úii serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare se asigur├ú din bugetele locale.
┬á┬á┬á (2) Finan┼úarea cheltuielilor curente ┼či de capital aferente activit├ú┼úii serviciilor de urgen┼ú├ú private se asigur├ú de operatorii economici ┼či institu┼úiile care le-au constituit.
    ART. 36
┬á┬á┬á (1) Pe baza hot├úr├órii consiliului local ┼či ├«n condi┼úiile prev├úzute de lege, serviciul de urgen┼ú├ú voluntar poate presta, contra cost, c├útre orice persoan├ú fizic├ú sau juridic├ú, f├úr├ú a afecta ├«ndeplinirea atribu┼úiilor, unele servicii cum sunt:
┬á┬á┬á a) supravegherea m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor la t├órguri, expozi┼úii, manifest├úri cultural-sportive, activit├ú┼úi de filmare ┼či altele asemenea;
    b) transport de apã, evacuarea apei din subsolurile clãdirilor sau din fântâni;
    c) limitarea, colectarea sau îndepãrtarea unor produse poluante;
    d) efectuarea de lucrãri la înãlţime;
    e) transport de apã.
    (2) Costurile pentru prestãrile de servicii efectuate sunt stabilite prin hotãrâre a consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.

    SECŢIUNEA a 3-a
┬á┬á┬á Drepturi, indemniza┼úii ┼či desp├úgubiri ce se acord├ú personalului serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare sau private

    ART. 37
    În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul serviciilor de urgenţã voluntare sau private are urmãtoarele drepturi:
┬á┬á┬á a) s├ú solicite de la persoanele fizice ┼či juridice date, informa┼úii ┼či documente necesare ├«ndeplinirii atribu┼úiilor legale privind ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor;
┬á┬á┬á b) s├ú stabileasc├ú restric┼úii ori s├ú interzic├ú, potrivit competen┼úei prev├úzute ├«n regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a serviciului, utilizarea focului deschis ┼či efectuarea unor lucr├úri cu substan┼úe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
┬á┬á┬á c) s├ú propun├ú persoanelor ├«n drept oprirea func┼úion├úrii sau demolarea construc┼úiei incendiate, precum ┼či a celor vecine ori a unei p├úr┼úi din acestea, ├«n scopul limit├úrii propag├úrii incendiilor;
    d) sã utilizeze, în funcţie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenţii la incendii;
┬á┬á┬á e) s├ú se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interven┼úiei, pe drumuri care nu sunt deschise circula┼úiei publice ori pe alte terenuri, dac├ú cerin┼úele de operativitate ┼či de lucru impun aceasta;
┬á┬á┬á f) s├ú opreasc├ú ori s├ú limiteze traficul public ├«n zona desf├ú┼čur├úrii opera┼úiunilor de interven┼úie;
    g) sã intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţãmântul acestora, în condiţiile prevãzute de lege; în cazul când se impune înlãturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integritãţii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimţãmântul nu este necesar.
    ART. 38
    (1) Personalul angajat al serviciilor de urgenţã voluntare/private se încadreazã în condiţii de muncã similare personalului serviciilor de urgenţã profesioniste.
┬á┬á┬á (2) Personalul serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare/private are obliga┼úia s├ú poarte uniform├ú, echipament de protec┼úie ┼či ├«nsemne distinctive, ale c├úror descriere, condi┼úii de acordare ┼či folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administra┼úiei ┼či Internelor, aprobat prin hot├úr├óre a Guvernului ┼či publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
┬á┬á┬á (3) Consiliul local, administratorul sau conduc├útorul institu┼úiei asigur├ú gratuit personalului serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare/private uniforma ┼či echipamentul de protec┼úie adecvate misiunilor pe care le ├«ndepline┼čte, iar ├«n cazul ├«n care pe timpul interven┼úiei i s-au degradat ├«mbr├úc├úmintea ori alte bunuri personale, ├«l desp├úgube┼čte ├«n mod corespunz├útor.
    ART. 39
    (1) Pe timpul intervenţiei, personalului serviciilor de urgenţã voluntare/private i se asigurã antidot adecvat naturii mediului de lucru.
    (2) În cazul operaţiunilor de lungã duratã, personalului serviciilor de urgenţã voluntare/private i se asigurã hrana, gratuit, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii.
┬á┬á┬á (3) Obliga┼úia asigur├úrii drepturilor prev├úzute la alin. (1) ┼či (2) revine consiliului local, administratorului sau conduc├útorului institu┼úiei, dup├ú caz.
    ART. 40
┬á┬á┬á (1) Personalul serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare are dreptul la indemniza┼úii pentru timpul efectiv de lucru la interven┼úii ┼či la celelalte activit├ú┼úi prev├úzute ├«n programul serviciului.
┬á┬á┬á (2) Cuantumul orar al indemniza┼úiei prev├úzute la alin. (1) se stabile┼čte ┼či se acord├ú de consiliul local, diferen┼úiat pe categorii de func┼úii.
    ART. 41
┬á┬á┬á (1) Pe timpul c├ót se afl├ú la cursuri de preg├útire ┼či concursuri profesionale, organizate ├«n afara localit├ú┼úii ├«n care func┼úioneaz├ú serviciul, personalul serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare beneficiaz├ú de toate drepturile de deplasare, cazare ┼či de diurn├ú ca ┼či personalul serviciilor de urgen┼ú├ú profesioniste, care se acord├ú de consiliul local.
┬á┬á┬á (2) Personalul serviciilor de urgen┼ú├ú voluntare, salaria┼úi ai altor institu┼úii publice sau operatori economici, ├«┼či p├ústreaz├ú drepturile de salariu la locul de munc├ú pentru perioada c├ót particip├ú la interven┼úii, cursuri de preg├útire ori concursuri profesionale.
    ART. 42
    Persoanele juridice care organizeazã servicii de urgenţã voluntare/private au obligaţia sã asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurãri pentru caz de boalã profesionalã, accident ori deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.

    CAP. V
    Rãspunderea juridicã

    ART. 43
    Încãlcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã, materialã, civilã sau penalã, dupã caz.
    ART. 44
┬á┬á┬á Constituie contraven┼úii urm├útoarele fapte ┼či se sanc┼úioneaz├ú dup├ú cum urmeaz├ú:
    I. cu amendã de la 100 lei la 500 lei:
┬á┬á┬á a) nerespectarea de c├útre primar, administrator sau conduc├útorul institu┼úiei a obliga┼úiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea ┼či stingerea, cu for┼úe ┼či mijloace proprii, a unui incendiu ┼či de transmitere a raportului de interven┼úie;
┬á┬á┬á b) neasigurarea ┼či nepunerea ├«n mod gratuit la dispozi┼úia for┼úelor chemate ├«n ajutor, de c├útre administrator sau conduc├útorul institu┼úiei, a mijloacelor tehnice pentru ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či a echipamentelor de protec┼úie specifice riscurilor care decurg din existen┼úa ┼či func┼úionarea unit├ú┼úii, precum ┼či a antidotului ┼či medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;
┬á┬á┬á c) neconsemnarea de c├útre persoanele fizice ┼či juridice ├«n actele de transmitere temporar├ú a dreptului de folosin┼ú├ú, precum ┼či de antrepriz├ú a r├úspunderilor ce le revin ├«n ceea ce prive┼čte ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor;
┬á┬á┬á d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care de┼úin p├úr┼úi din acela┼či imobil ├«n vederea asigur├úrii m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor;
    II. cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei:
┬á┬á┬á a) neanun┼úarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgen┼ú├ú, a primarului sau a poli┼úiei de c├útre persoana care observ├ú un incendiu ┼či, dup├ú caz, neluarea m├úsurilor, dup├ú posibilit├ú┼úile sale, pentru limitarea ┼či stingerea incendiului;
┬á┬á┬á b) neangajarea de c├útre autorit├ú┼úile administra┼úiei publice centrale ┼či celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucure┼čti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure┼čti, consiliile jude┼úene sau locale, institu┼úiile publice ┼či operatorii economici care desf├ú┼čoar├ú activit├ú┼úi cu risc de incendiu, prev├úzu┼úi la art. 12 alin. (2), a cel pu┼úin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor;
┬á┬á┬á c) nerespectarea de c├útre primar, administrator sau conduc├útorul institu┼úiei a obliga┼úiilor de ├«ncadrare a serviciului de urgen┼ú├ú voluntar sau privat cu personal atestat ├«n condi┼úiile legii, de preg├útire profesional├ú ┼či antrenare a acestuia pentru interven┼úie;
┬á┬á┬á d) nerespectarea de c├útre primar a obliga┼úiilor ce ├«i revin ├«n conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) ┼či m)-o);
┬á┬á┬á e) nerespectarea de c├útre salaria┼úi a obliga┼úiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) ┼či f);
┬á┬á┬á f) nerespectarea de c├útre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor a obliga┼úiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) ┼či ale art. 27 alin. (1) lit. c)-e);
┬á┬á┬á g) nerespectarea de c├útre utilizator a obliga┼úiilor stabilite la art. 21 lit. d) ┼či e);
    III. cu amendã de la 1.000 lei la 2.500 lei:
┬á┬á┬á a) inac┼úiunea persoanelor fizice ┼či juridice aflate ├«n apropierea incendiilor produse la p├úduri, planta┼úii, culturi agricole, miri┼čti, p├ú┼čuni ┼či f├óne┼úe ┼či care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea ┼či stingerea acestora;
┬á┬á┬á b) ne├«ndeplinirea de c├útre Consiliul General al Municipiului Bucure┼čti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure┼čti, consiliile jude┼úene, consiliile locale ┼či persoanele juridice prev├úzute la art. 8 a obliga┼úiei de organizare a colabor├úrii prin conven┼úii ├«ncheiate ├«ntre p├úr┼úi;
┬á┬á┬á c) nerespectarea de c├útre primar a obliga┼úiilor ce ├«i revin ├«n conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d)-f) ┼či h);
┬á┬á┬á d) ne├«ndeplinirea de c├útre ministere ┼či celelalte organe ale administra┼úiei publice centrale de specialitate a obliga┼úiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c)-e);
┬á┬á┬á e) ne├«ndeplinirea de c├útre administrator sau conduc├útorul institu┼úiei a obliga┼úiilor pe care le are ├«n conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) ┼či l);
┬á┬á┬á f) necunoa┼čterea ┼či nerespectarea de c├útre utilizator a m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, produc├útor sau importator, dup├ú caz;
┬á┬á┬á g) ne├«ndeplinirea de c├útre salaria┼úi a obliga┼úiilor pe care le au potrivit dispozi┼úiilor art. 22 lit. c), d) ┼či g);
┬á┬á┬á h) ne├«ndeplinirea de c├útre proiectan┼úi a obliga┼úiilor ce le revin ├«n conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) ┼či e);
┬á┬á┬á i) nerespectarea de c├útre executan┼úii lucr├úrilor de construc┼úii ┼či de montaj de echipamente ┼či instala┼úii a dispozi┼úiilor art. 24 lit. b) ┼či c);
┬á┬á┬á j) ne├«ndeplinirea de c├útre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribu┼úii ├«n domeniul ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor a obliga┼úiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) ┼či c) ┼či ale art. 27 alin. (1) lit. b) ┼či f);
    IV. cu amendã de la 2.500 lei la 5.000 lei:
┬á┬á┬á a) ne├«ndeplinirea de c├útre persoanele fizice ┼či juridice a obliga┼úiilor ce le revin ├«n situa┼úii de for┼ú├ú major├ú determinate de incendii, prev├úzute la art. 8;
┬á┬á┬á b) ne├«ndeplinirea de c├útre primar a obliga┼úiilor pe care le are potrivit dispozi┼úiilor art. 14 lit. a), c) ┼či g);
┬á┬á┬á c) ne├«ndeplinirea de c├útre ministere ┼či celelalte organe ale administra┼úiei publice centrale de specialitate a obliga┼úiilor ce le revin ├«n conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) ┼či f);
┬á┬á┬á d) ne├«ndeplinirea de c├útre administrator a obliga┼úiilor pe care le are ├«n conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), o) ┼či q);
┬á┬á┬á e) nerespectarea de c├útre persoanele fizice ┼či juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) ┼či c);
    f) neîndeplinirea de cãtre proiectanţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a)-c);
┬á┬á┬á g) nerealizarea de c├útre executan┼úii lucr├úrilor de construc┼úii ┼či de montaj de echipamente ┼či instala┼úii, integral ┼či la timp, a m├úsurilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, cuprinse ├«n proiecte, cu respectarea condi┼úiilor de calitate prev├úzute de lege;
┬á┬á┬á h) ├«nceperea lucr├úrilor de execu┼úie la construc┼úii ┼či instala┼úii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destina┼úiei celor existente, precum ┼či punerea ├«n func┼úiune a acestora f├úr├ú ob┼úinerea avizului sau a autoriza┼úiei de securitate la incendiu, dup├ú caz;
┬á┬á┬á i) nesolicitarea ┼či neob┼úinerea de c├útre persoanele fizice ori juridice care finan┼úeaz├ú ┼či realizeaz├ú investi┼úii noi sau interven┼úii la construc┼úiile existente ori, dup├ú caz, de c├útre beneficiarul investi┼úiei a avizelor ┼či/sau autoriza┼úiilor prev├úzute de prezenta lege;
┬á┬á┬á j) neelaborarea de c├útre ministere ┼či celelalte organe ale administra┼úiei publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor ├«n domeniul lor de competen┼ú├ú ┼či neasigurarea aplic├úrii acestora;
┬á┬á┬á k) efectuarea de lucr├úri de proiectare, montare, verificare, ├«ntre┼úinere, reparare a sistemelor ┼či instala┼úiilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, de verificare, ├«ntre┼úinere, reparare a mijloacelor tehnice de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ┼či de lucr├úri de ignifugare ┼či termoprotec┼úie de c├útre persoane fizice ┼či juridice neatestate;
    l) emiterea de rapoarte de încercãri la foc de cãtre laboratoare neautorizate conform legii;
┬á┬á┬á m) utilizarea ┼či comercializarea de mijloace tehnice de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, necertificate conform legii;
    V. cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei:
    a) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberãrii avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu;
    b) continuarea executãrii lucrãrilor de construcţii sau funcţionarea ori utilizarea construcţiiloraamenajãrilor respective dupã anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu.
    ART. 45
    (1) Sancţiunile contravenţionale se aplicã persoanelor fizice sau juridice, dupã caz.
    (2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii prevãzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de contravenţii.
┬á┬á┬á (3) Contraven┼úiile la normele de prevenire ┼či stingere a incendiilor ┼či sanc┼úiunile contraven┼úionale se stabilesc prin hot├úr├óre a Guvernului.
    ART. 46

┬á┬á┬á (1) Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea sanc┼úiunilor prev├úzute la art. 45 se fac de c├útre personalul inspec┼úiilor de prevenire a incendiilor, prev├úzute la art. 28 alin. (2), precum ┼či de cel al altor organe abilitate de lege.


┬á┬á┬á (1) Constatarea contraven┼úiilor ┼či aplicarea sanc┼úiunilor prev├úzute la art. 44 se fac de c├útre personalul inspec┼úiilor de prevenire a incendiilor, prev├úzute la art. 28 alin. (2), precum ┼či de cel al altor organe abilitate de lege.

------------
    Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 307 din 12 iulie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.

┬á┬á┬á (2) Primarii constat├ú ┼či sanc┼úioneaz├ú contraven┼úiile prev├úzute la art. 44 pct. I lit. b), pct. III lit. a) ┼či e) ┼či pct. IV lit. a).
┬á┬á┬á (3) Contraven┼úiilor prev├úzute la art. 44 le sunt aplicabile dispozi┼úiile Ordonan┼úei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven┼úiilor, aprobat├ú cu modific├úri ┼či complet├úri prin Legea nr. 180/2001, cu modific├úrile ┼či complet├úrile ulterioare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 47
┬á┬á┬á (1) Organizarea, conducerea, ├«ndrumarea ┼či controlul activit├ú┼úii de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor ├«n unit├ú┼úile structurilor de ap├úrare ┼či securitate na┼úional├ú se realizeaz├ú potrivit prevederilor prezentei legi, pe baza normelor aprobate de conduc├útorii structurilor respective, cu avizul Inspectoratului General.
┬á┬á┬á (2) La unit├ú┼úile din structurile prev├úzute la alin. (1) Inspectoratul General ┼či inspectoratele exercit├ú controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor, numai la solicitarea comandan┼úilor sau a ┼čefilor acestora.
┬á┬á┬á (3) La sediile Parlamentului, Administra┼úiei Preziden┼úiale, Guvernului, precum ┼či la alte obiective de importan┼ú├ú deosebit├ú aflate ├«n administrarea autorit├ú┼úilor publice centrale se pot constitui, prin hot├úr├óre a Guvernului, subunit├ú┼úi profesioniste speciale de interven┼úie; institu┼úiile men┼úionate asigur├ú gratuit imobilele, spa┼úiile ┼či utilit├ú┼úile necesare ├«n vederea func┼úion├úrii ┼či desf├ú┼čur├úrii activit├ú┼úilor subunit├ú┼úilor.
    ART. 48
┬á┬á┬á Interven┼úia pentru stingerea incendiilor ┼či salvarea persoanelor ├«n subteran, la operatorii economici care produc, stocheaz├ú sau utilizeaz├ú substan┼úe toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate ├«n porturi ┼či apele teritoriale rom├óne, pe calea ferat├ú, aeroporturi, platforme maritime de foraj ┼či extrac┼úie, se asigur├ú de operatorii economici care administreaz├ú sectorul respectiv, cu asisten┼úa tehnic├ú a inspectoratelor.
    ART. 49
    (1) Laboratoarele de încercãri la foc se autorizeazã în condiţiile legii.
┬á┬á┬á (2) Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de ├«ncerc├úri la foc se elaboreaz├ú de Inspectoratul General, se aprob├ú prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor ┼či se public├ú ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
    ART. 50
┬á┬á┬á (1) Mijloacele tehnice pentru ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor ┼či echipamentelor de protec┼úie specifice se introduc pe pia┼ú├ú ┼či se utilizeaz├ú conform legii.
    (2) În domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor, republicatã, introducerea pe piaţã a produselor prevãzute la alin. (1) se face pe baza evaluãrii conformitãţii faţã de reglementãrile elaborate de Inspectoratul General.
┬á┬á┬á (3) Metodologia de certificare a conformit├ú┼úii produselor prev├úzute la alin. (2) se elaboreaz├ú de Inspectoratul General, se aprob├ú prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor ┼či se public├ú ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
    ART. 51
┬á┬á┬á (1) Proiectarea, executarea, verificarea, ├«ntre┼úinerea ┼či repararea sistemelor ┼či instala┼úiilor de ap├úrare ├«mpotriva incendiilor, efectuarea lucr├úrilor de termoprotec┼úie ┼či ignifugare, de verificare, ├«ntre┼úinere ┼či reparare a autospecialelor ┼či a altor mijloace tehnice destinate ap├úr├úrii ├«mpotriva incendiilor se efectueaz├ú de c├útre persoane fizice ┼či juridice atestate.
┬á┬á┬á (2) Atestarea persoanelor prev├úzute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobat├ú de ministrul administra┼úiei ┼či internelor ┼či publicat├ú ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
    ART. 52
    În localitatea unde funcţioneazã servicii de urgenţã profesioniste, consiliul local nu are obligaţia constituirii serviciilor de urgenţã voluntare.
    ART. 53
    Personalul serviciilor de urgenţã nu rãspunde de pagubele inerente procesului de intervenţie.
    ART. 54
    (1) Personalul serviciilor de urgenţã profesioniste care a îndeplinit o perioadã de minimum 10 ani atribuţii privind apãrarea împotriva incendiilor, cãruia i-au încetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu-i sunt imputabile acestuia, poate primi, la cerere, brevetul de Pompier specialist, diferenţiat pe categorii de personal.
┬á┬á┬á (2) Modul de eliberare ┼či drepturile conferite prin acest brevet vor fi stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor.
    ART. 55
┬á┬á┬á (1) Anual se organizeaz├ú concursuri profesionale ale serviciilor de urgen┼ú├ú ┼či cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.
┬á┬á┬á (2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgen┼ú├ú se desf├ú┼čoar├ú pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului administra┼úiei ┼či internelor, care se public├ú ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
┬á┬á┬á (3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se desf├ú┼čoar├ú pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, ├«n colaborare cu autoritatea na┼úional├ú pentru reglementarea activit├ú┼úilor de ├«nv├ú┼ú├úm├ónt, aprobat prin ordin al acestei autorit├ú┼úi ┼či publicat ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I.
    ART. 56
    (1) Actele normative de aplicare, subsecvente prezentei legi, se elaboreazã de autoritãţile responsabile în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
┬á┬á┬á (2) Pe data intr├úrii ├«n vigoare a prezentei legi se abrog├ú Ordonan┼úa Guvernului nr. 60/1997 privind ap├úrarea ├«mpotriva incendiilor, publicat├ú ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobat├ú cu modific├úri ┼či complet├úri prin Legea nr. 212/1997, cu modific├úrile ┼či complet├úrile ulterioare, precum ┼či orice alte dispozi┼úii contrare.

┬á┬á┬á Aceast├ú lege a fost adoptat├ú de Parlamentul Rom├óniei, cu respectarea prevederilor art. 75 ┼či ale art. 76 alin. (2) din Constitu┼úia Rom├óniei, republicat├ú.PRE┼×EDINTELE CAMEREI DEPUTA┼óILOR
BOGDAN OLTEANU

PRE┼×EDINTELE SENATULUI
NICOLAE V─éC─éROIU


┬áBucure┼čti, 12 iulie 2006.
    Nr. 307.

 
ńň˛˝ŕŔň ­ÓýŕŔ ńŰ  ˘ţ˛ţŃ­Ó˘ŔÚ
ۡ¸°Ŕň ­ň˝˛ţ­ÓÝű ╠ţ˝ŕÔű