Legea 307/2006 - Legea PSI

User Rating:  / 0
PoorBest 

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apãrarea împotriva incendiilor

Parlamentul României adoptã prezenta lege.


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Apãrarea împotriva incendiilor reprezintã ansamblul integrat de activitãţi specifice, mãsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publicã, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurãrii intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuãrii, salvãrii şi protecţiei persoanelor periclitate, protejãrii bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţã determinate de incendii.
    (2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile referitoare la situaţii de urgenţã, factori şi tipuri de risc, intervenţie operativã şi evacuare au înţelesul prevãzut în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 15/2005, iar termenii şi expresiile specifice apãrãrii împotriva incendiilor au urmãtorul înţeles:
    a) autorizaţie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţã judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certificã, în urma verificãrilor în teren şi a documentelor privind realizarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajãri; autorizaţia de securitate la incendiu conferã persoanelor fizice sau juridice, deţinãtoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajãri, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei - esenţiale securitate la incendiu;
    b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţã judeţean sau al municipiului Bucureşti, dupã verificarea de conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice în vigoare a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale - securitate la incendiu - a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajãri;
    c) incendiu - ardere autoîntreţinutã, care se desfãşoarã fãrã control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesitã o intervenţie organizatã în scopul întreruperii procesului de ardere;
    d) cauzã a incendiului - suma factorilor care concurã la iniţierea incendiului, care constã, de regulã, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum şi împrejurãrile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
    e) mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor - sisteme, instalaţii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe şi autospeciale destinate prevenirii, limitãrii şi stingerii incendiilor;
    f) operaţiuni de lungã duratã - intervenţiile pentru stingerea incendiilor şi eliminarea efectelor negative ale acestora cu o duratã mai mare de 4 ore;
    g) organizare a intervenţiei în caz de incendiu - ansamblul mãsurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii forţelor, responsabilitãţilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea şi salvarea persoanelor şi animalelor, protecţia bunurilor şi vecinãtãţilor, precum şi pentru stingerea incendiilor;
    h) pericol iminent de incendiu - situaţia creatã de cumularea factorilor care concurã la iniţierea incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilã în orice moment;
    i) schemã cu riscurile teritoriale - documentul întocmit de inspectoratul pentru situaţii de urgenţã judeţean sau al municipiului Bucureşti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum şi resursele estimate pentru gestionare;
    j) plan de analizã şi acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile potenţiale dintr-o unitate administrativ-teritorialã, mãsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
    k) prevenirea incendiilor - totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagãrii incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a securitãţii echipelor de intervenţie;
    l) raport de intervenţie - documentul operativ de informare şi analizã statisticã în care se înscriu datele esenţiale constatate la locul intervenţiei privind amploarea şi intensitatea incendiului, cauza probabilã a acestuia, efectele produse, desfãşurarea intervenţiei, forţele participante şi timpii operativi realizaţi;
    m) stingere a incendiilor - totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice;
    n) utilizator - persoana fizicã sau juridicã ce foloseşte un bun, cu orice titlu, în interesul sãu, al altuia sau în interes public;
    o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evoluţia unui incendiu în timp, identificând evenimentele-cheie care îl caracterizeazã şi îl diferenţiazã de alte incendii posibile într-o incintã.

    ART. 2
    Apãrarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate sã participe, în condiţiile prezentei legi, autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.
    ART. 3
    (1) Coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se asigurã de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti.
    (2) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã, denumit în continuare Inspectoratul General, elaboreazã strategia naţionalã de apãrare împotriva incendiilor, care se prezintã Guvernului spre aprobare de cãtre ministrul administraţiei şi internelor.
    (3) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate, îşi exercitã atribuţiile specifice în zone de competenţã stabilite prin hotãrâre a Guvernului.
    (4) Managementul situaţiilor de urgenţã determinate de incendii se asigurã prin componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţã.
    ART. 4
    (1) Autoritãţile administraţiei publice locale asigurã aplicarea mãsurilor privind activitãţile de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analizã şi acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul localitãţii şi judeţului.
    (2) Planurile de analizã şi acoperire a riscurilor se actualizeazã anual.
    (3) Metodologia de elaborare şi structura-cadru a planului de analizã şi acoperire a riscurilor se aprobã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Prefecţii, primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii asigurã, dupã caz, elaborarea planurilor de analizã şi acoperire a riscurilor la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintã.
    ART. 5
    Persoanele fizice şi juridice rãspund, potrivit legii, de stabilirea şi aplicarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, precum şi de consecinţele producerii incendiilor.

    CAP. II
    Obligaţii privind apãrarea împotriva incendiilor

    SECŢIUNEA 1
    Obligaţii generale

    ART. 6
    (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate sã respecte reglementãrile tehnice şi dispoziţiile de apãrare împotriva incendiilor şi sã nu primejduiascã, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.
    (2) Persoana care observã un incendiu are obligaţia sã anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţã, primarul sau poliţia şi sã ia mãsuri, dupã posibilitãţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.
    (3) În cazul în care anunţul de incendiu s-a fãcut cu rea-credinţã, fãrã motiv întemeiat, autorul rãspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportã cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie.
    ART. 7
    (1) În caz de incendiu, orice persoanã trebuie sã acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativã ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autoritãţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţã.
    (2) În cazul incendiilor produse la pãduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, pãşuni şi fâneţe, persoanele aflate în apropiere au obligaţia sã intervinã imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora.
    ART. 8
    În cazurile de forţã majorã determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã permitã necondiţionat accesul serviciilor de urgenţã şi al persoanelor care acordã ajutor;
    b) sã permitã necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
    c) sã accepte mãsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei pãrţi din construcţie, tãierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporarã a activitãţilor sau evacuarea din zona periclitatã şi sã acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor mãsuri.
    ART. 9
    La încheierea oricãror acte de transmitere temporarã a dreptului de folosinţã asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antreprizã, pãrţile sunt obligate sã prevadã expres în actele respective rãspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 10
    (1) Pentru limitarea propagãrii şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlãturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile judeţene, consiliile locale, persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevãzute la art. 8 şi persoanele fizice care desfãşoarã individual activitãţi economice în condiţiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia sã colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bazã de reciprocitate sau pe bazã contractualã.
    (2) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate între pãrţi, cu avizul inspectoratelor.
    ART. 11
    Deţinãtorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii, echipamente tehnologice de producţie şi de transport au obligaţia sã conlucreze cu autoritãţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregãtirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu.
    ART. 12
    (1) Autoritãţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia sã angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupaţiile de cadru tehnic şi personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupaţionale aprobate conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Consiliile locale şi operatorii economici care desfãşoarã activitãţi cu risc de incendiu şi care au obligaţia prevãzutã la alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General.
    (3) Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, dupã caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.
    (4) Neîndeplinirea corespunzãtoare a atribuţiilor specifice atrage schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, situaţie care trebuie comunicatã de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor, dupã caz.
    (5) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care desfãşoarã activitãţi economice autorizate pe teritoriul României, precum şi celelalte entitãţi legal constituite, neprevãzute la alin. (1), îndeplinesc atribuţiile pe linia apãrãrii împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al entitãţii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile consiliului local şi ale primarului

    ART. 13
    Consiliul local are urmãtoarele obligaţii principale:
    a) aprobã planul de analizã şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorialã pe care o reprezintã, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza cãruia funcţioneazã;
    b) emite hotãrâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorialã pe care o reprezintã;
    c) instituie reguli şi mãsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
    d) înfiinţeazã, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţã şi aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
    e) desemneazã şeful serviciului voluntar de urgenţã, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
    f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizãrii, înzestrãrii, funcţionãrii şi îndeplinirii atribuţiilor legale de cãtre serviciile de urgenţã voluntare înfiinţate şi exercitã controlul folosirii acestora;
    g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţã voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi rãspundere civilã a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
    h) asigurã includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanisticã şi de amenajare a teritoriului, a cãilor de acces pentru intervenţii, a lucrãrilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apã în caz de incendiu;
    i) analizeazã, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apãrare împotriva incendiilor a unitãţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintã şi informeazã inspectoratul cu privire la mãsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
    j) asigurã imobile şi spaţii amenajate corespunzãtor pentru funcţionarea serviciului de urgenţã voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 14
    Primarul are urmãtoarele obligaţii principale:
    a) asigurã elaborarea planului de analizã şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;
    b) asigurã respectarea criteriilor de performanţã pentru constituirea serviciului de urgenţã voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
    c) coordoneazã organizarea permanentã a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unitãţii administrativ-teritoriale, asigurã participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţã cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, pânã la stingerea incendiului ori pânã la sosirea forţelor inspectoratului;
    d) asigurã controlul respectãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor pe timpul adunãrilor sau al manifestãrilor publice;
    e) asigurã controlul respectãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unitãţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;
    f) dispune verificarea îndeplinirii mãsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;
    g) asigurã realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a cãilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apã în caz de incendiu;
    h) organizeazã şi executã, prin serviciul de urgenţã voluntar, controlul respectãrii regulilor de apãrare împotriva incendiilor la gospodãriile cetãţeneşti; informeazã populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
    i) asigurã încadrarea serviciului de urgenţã voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregãtirea profesionalã şi antrenarea acestuia;
    j) asigurã condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţã voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
    k) asigurã dotarea serviciilor de urgenţã voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apãrare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungã duratã;
    l) informeazã de îndatã, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricãrui incendiu pe raza unitãţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrãtoare completeazã şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
    m) analizeazã anual dotarea cu mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor şi asigurã completarea acesteia, conform normelor în vigoare;
    n) comunicã de îndatã inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricãrei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;
    o) asigurã, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfãşurarea activitãţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;
    p) analizeazã şi soluţioneazã petiţiile cetãţenilor în problema apãrãrii împotriva incendiilor;
    q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevãzute de lege pentru apãrarea împotriva incendiilor a comunitãţii locale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile consiliului judeţean şi ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti

    ART. 15
    Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti are urmãtoarele obligaţii principale:
    a) aprobã planul de analizã şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului Bucureşti, dupã caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
    b) instituie reguli şi dispoziţii de apãrare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unitãţii administrativ-teritoriale;
    c) analizeazã anual capacitatea de apãrare împotriva incendiilor şi hotãrãşte mãsuri de optimizare a acesteia;
    d) asigurã, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apã, precum şi a cãilor de acces pentru intervenţie în caz de incendiu;
    e) prevede şi aprobã în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor;
    f) hotãrãşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţã, cu acordul Inspectoratului General;
    g) sprijinã organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfãşurarea concursurilor serviciilor de urgenţã şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
    h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevãzute de lege.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile prefectului

    ART. 16
    Prefectul are urmãtoarele obligaţii principale:
    a) coordoneazã activitãţile de apãrare împotriva incendiilor din responsabilitatea autoritãţilor centrale din teritoriu, conform legii;
    b) aprobã schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorialã, întocmitã de inspectorat;
    c) instituie, în condiţiile legii, mãsuri obligatorii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
    d) analizeazã rapoartele întocmite de organele de specialitate şi dispune mãsuri pentru respectarea legalitãţii în domeniu;
    e) îndeplineşte orice alte obligaţii prevãzute de lege în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile autoritãţilor administraţiei publice centrale

    ART. 17
    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi exercitã atribuţiile în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor prin Inspectoratul General şi inspectorate.
    (2) Inspectoratul General elaboreazã strategii, norme, reglementãri tehnice şi dispoziţii generale privind apãrarea împotriva incendiilor, obligatorii pe întregul teritoriu al României, care se aprobã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activitãţii serviciilor de urgenţã profesionale se asigurã din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse prevãzute de lege.
    ART. 18
    Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale au urmãtoarele obligaţii principale:
    a) elaboreazã, pe baza strategiei naţionale de apãrare împotriva incendiilor, strategii sectoriale privind apãrarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competenţã şi asigurã aplicarea acestora;
    b) emit/modificã, cu avizul Inspectoratului General, norme şi reglementãri tehnice de apãrare împotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate;
    c) îndrumã, controleazã şi analizeazã respectarea normelor şi reglementãrilor tehnice;
    d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenţã;
    e) organizeazã şi gestioneazã baze de date privind, în principal, riscurile de incendiu, caracteristicile substanţelor şi materialelor utilizate în domeniu, metodele adecvate de intervenţie şi protecţie, mijloacele existente, cadrele tehnice şi evenimentele specifice;
    f) stabilesc, împreunã cu Inspectoratul General, în domeniul lor de competenţã, temele şi activitãţile practic-aplicative şi de educaţie privind apãrarea împotriva incendiilor, care se includ în programele pentru toate formele de învãţãmânt, în planurile activitãţilor extraşcolare, precum şi în programele de formare continuã a adulţilor;
    g) îndeplinesc orice alte atribuţii prevãzute de lege privind apãrarea împotriva incendiilor.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Obligaţiile administratorului, conducãtorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului

    ART. 19
    Administratorul sau conducãtorul instituţiei, dupã caz, are urmãtoarele obligaţii principale:
    a) sã stabileascã, prin dispoziţii scrise, responsabilitãţile şi modul de organizare pentru apãrarea împotriva incendiilor în unitatea sa, sã le actualizeze ori de câte ori apar modificãri şi sã le aducã la cunoştinţã salariaţilor, utilizatorilor şi oricãror persoane interesate;
    b) sã asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi sã asigure corelarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
    c) sã solicite şi sã obţinã avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevãzute de lege, şi sã asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberãrii acestora; în cazul anulãrii avizelor ori a autorizaţiilor, sã dispunã imediat sistarea lucrãrilor de construcţii sau oprirea funcţionãrii ori utilizãrii construcţiilor sau amenajãrilor respective;
    d) sã permitã, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, sã prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi sã nu îngreuneze sau sã obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;
    e) sã permitã alimentarea cu apã a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţã;
    f) sã întocmeascã, sã actualizeze permanent şi sã transmitã inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formã, cu menţiuni privind: proprietãţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintã pentru sãnãtate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
    g) sã elaboreze instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor şi sã stabileascã atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncã;
    h) sã verifice dacã salariaţii cunosc şi respectã instrucţiunile necesare privind mãsurile de apãrare împotriva incendiilor şi sã verifice respectarea acestor mãsuri semnalate corespunzãtor prin indicatoare de avertizare de cãtre persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
    i) sã asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţã privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementãrilor în vigoare ori sã încheie contract cu un alt serviciu de urgenţã voluntar sau privat, capabil sã intervinã operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;
    j) sã asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
    k) sã permitã, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi sã participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
    l) sã asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
    m) sã asigure pregãtirea şi antrenarea serviciului de urgenţã privat pentru intervenţie;
    n) sã asigure şi sã punã în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apãrare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unitãţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
    o) sã stabileascã şi sã transmitã cãtre transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
    p) sã informeze de îndatã, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricãrui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrãtoare sã completeze şi sã trimitã acestuia raportul de intervenţie;
    q) sã utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
    r) sã îndeplineascã orice alte atribuţii prevãzute de lege privind apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 20
    Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin pãrţi din acelaşi imobil trebuie sã colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.
    ART. 21
    Utilizatorul are urmãtoarele obligaţii principale:
    a) sã cunoascã şi sã respecte mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducãtorul instituţiei, proprietar, producãtor sau importator, dupã caz;
    b) sã întreţinã şi sã foloseascã, în scopul pentru care au fost realizate, dotãrile pentru apãrarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducãtorul instituţiei, proprietar, producãtor sau importator;
    c) sã respecte normele de apãrare împotriva incendiilor, specifice activitãţilor pe care le organizeazã sau le desfãşoarã;
    d) sã nu efectueze modificãri neautorizate şi fãrã acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;
    e) sã aducã la cunoştinţa administratorului, conducãtorului instituţiei sau proprietarului, dupã caz, orice defecţiune tehnicã ori altã situaţie care constituie pericol de incendiu.
    ART. 22
    Fiecare salariat are, la locul de muncã, urmãtoarele obligaţii principale:
    a) sã respecte regulile şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţã, sub orice formã, de administrator sau de conducãtorul instituţiei, dupã caz;
    b) sã utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducãtorul instituţiei, dupã caz;
    c) sã nu efectueze manevre nepermise sau modificãri neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apãrare împotriva incendiilor;
    d) sã comunice, imediat dupã constatare, conducãtorului locului de muncã orice încãlcare a normelor de apãrare împotriva incendiilor sau a oricãrei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizatã la sistemele şi instalaţiile de apãrare împotriva incendiilor;
    e) sã coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, dupã caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, în vederea realizãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor;
    f) sã acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncã, în cazul apariţiei oricãrui pericol iminent de incendiu;
    g) sã furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţã, referitoare la producerea incendiilor.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Obligaţiile proiectanţilor şi executanţilor

    ART. 23
    Proiectanţii de construcţii şi amenajãri, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi:
    a) sã elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajãri stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi sã evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    b) sã cuprindã în documentaţiile pe care le întocmesc mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;
    c) sã prevadã în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementãrilor specifice, mijloacele tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;
    d) sã includã în proiecte şi sã predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor pe care le-au prevãzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producãtori;
    e) sã asigure asistenţa tehnicã necesarã realizãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, pânã la punerea în funcţiune.
    ART. 24
    Executanţii lucrãrilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:
    a) sã realizeze integral şi la timp mãsurile de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
    b) sã asigure luarea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor pe timpul executãrii lucrãrilor, precum şi la organizãrile de şantier;
    c) sã asigure funcţionarea mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor prevãzute în documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune.
    ART. 25
    Proiectanţilor şi executanţilor le sunt aplicabile, dupã caz, şi dispoziţiile prevãzute la art. 19-22.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor

    ART. 26
    (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autoritãţilor administraţiei publice centrale, ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate, auaare urmãtoarele obligaţii principale:
    a) elaboreazã programele de optimizare a capacitãţii de apãrare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autoritãţii respective;
    b) fac/face propuneri de reglementãri tehnice şi organizatorice a activitãţii de apãrare împotriva incendiilor în domeniul specific;
    c) controleazã modul de aplicare a prevederilor legale pentru apãrarea împotriva incendiilor, în cadrul instituţiei publice care i-a desemnat;
    d) elaboreazã şi supun/supune spre analizã ministrului de resort sau conducãtorului instituţiei, dupã caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apãrare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
    e) analizeazã anual respectarea încadrãrii în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţã private din instituţiile şi unitãţile subordonate, dotarea cu mijloace de apãrare împotriva incendiilor şi fac/face propuneri de optimizare a acestora;
    f) elaboreazã şi înainteazã spre aprobare programe de informare şi educaţie specificã.
    (2) Formarea şi evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se realizeazã de unitãţile abilitate în condiţiile legii, iar certificarea competenţei profesionale se realizeazã de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilã autorizat la Centrul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor.
    ART. 27
    (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi locale, instituţiilor şi operatorilor economici auaare urmãtoarele obligaţii principale:
    a) participã la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apãrare împotriva incendiilor la nivelul unitãţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;
    b) controleazã aplicarea normelor de apãrare împotriva incendiilor în domeniul specific;
    c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizãrii activitãţii de apãrare împotriva incendiilor, dotãrii cu mijloace tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
    d) îndrumã şi controleazã activitatea de apãrare împotriva incendiilor şi analizeazã respectarea încadrãrii în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţã voluntare sau private, dupã caz, în unitãţile şi instituţiile din care fac/face parte;
    e) prezintã conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacitãţii de apãrare împotriva incendiilor;
    f) rãspund/rãspunde de pregãtirea serviciului de urgenţã voluntar sau privat, dupã caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;
    g) acordã sprijin şi asistenţã tehnicã de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţã în îndeplinirea atribuţiilor.
    (2) Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, prevãzute la alin. (1), se realizeazã în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional.

    CAP. III
    Exercitarea autoritãţii de stat în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor

    ART. 28
    (1) Exercitarea autoritãţii de stat în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se realizeazã prin activitãţi de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoaştere, desemnare, supraveghere a pieţei, control, organizarea stingerii incendiilor şi tragerea la rãspundere juridicã a persoanelor vinovate.
    (2) Controlul de stat în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se exercitã, la nivel central, prin inspecţia de prevenire şi alte compartimente şi unitãţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în scopul aplicãrii unitare a prevederilor legale pe întregul teritoriu al României, potrivit competenţelor.
    ART. 29
    (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor duratã de existenţã, construcţiile şi amenajãrile de orice tip, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinãri sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevãzute de reglementãrile specifice.
    (2) Obligaţia executãrii activitãţilor prevãzute la alin. (1) revine persoanelor care concurã la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea construcţiilor, echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit legii.
    (3) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se elaboreazã de Inspectoratul General, se aprobã de ministrul administraţiei şi internelor şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 30
    (1) Începerea lucrãrilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora se fac numai dupã obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, dupã caz.
    (2) Obligaţia solicitãrii şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevãzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţeazã şi realizeazã investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, dupã caz, beneficiarului investiţiei.
    (3) Avizele şi autorizaţiile prevãzute la alin. (1) se elibereazã de inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevãzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu.
    (4) Categoriile de construcţii şi amenajãri care se supun avizãrii şi/sau autorizãrii privind securitatea la incendiu se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
    (5) Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberãrii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu atrage sancţionarea conform legii şi, dupã caz, anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu.
    (6) Anularea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrãrilor de construcţii sau, respectiv, oprirea funcţionãrii ori utilizãrii construcţiilor sau amenajãrilor respective.
    (7) Mãsura prevãzutã la alin. (6) se comunicã în cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului, la registrul comerţului, prefectului şi altor instituţii publice cu competenţe în domeniu.
    (8) Litigiile generate de eliberarea şi anularea avizului ori autorizaţiei de securitate la incendiu se soluţioneazã potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile ulterioare.
    (9) Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu se elaboreazã de Inspectoratul General, se aprobã de ministrul administraţiei şi internelor şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (10) Pentru actele privind avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

    CAP. IV
    Serviciile de urgenţã voluntare şi private

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii comune

    ART. 31
    (1) Serviciile de urgenţã sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private.
    (2) Serviciile de urgenţã profesioniste funcţioneazã în subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementãrilor specifice.
    (3) Consiliile locale au obligaţia sã constituie servicii de urgenţã voluntare, iar operatorii economici şi instituţiile, care desfãşoarã activitãţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţã private, potrivit legii.
    (4) În domeniul apãrãrii împotriva incendiilor pot funcţiona şi servicii de urgenţã private constituite ca societãţi comerciale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Constituirea şi atribuţiile serviciilor de urgenţã voluntare sau private

    ART. 32
    (1) Serviciile de urgenţã voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţã profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apãrãrii vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamitãţi, în sectoarele de competenţã stabilite cu avizul inspectoratelor.
    (2) Serviciile de urgenţã voluntare/private au în structurã compartiment sau specialişti pentru prevenirea incendiilor, care pot fi şi cadre tehnice specializate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, conform art. 12 alin. (1), formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, precum şi, dupã caz, ateliere de reparaţii şi de întreţinere.
    (3) Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţã voluntare/private se realizeazã pe baza criteriilor de performanţã elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
    (4) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţã voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, dupã caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici şi instituţiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanţã.
    (5) Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activitãţii, precum şi desfiinţarea unui serviciu de urgenţã voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.
    ART. 33
    Serviciile de urgenţã voluntare/private au urmãtoarele atribuţii principale:
    a) desfãşoarã activitãţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor;
    b) verificã modul de aplicare a normelor, reglementãrilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apãrarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţã;
    c) asigurã intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţã.
    ART. 34
    (1) Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţã voluntare sau private se realizeazã de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.
    (2) Statutul personalului din serviciile de urgenţã voluntare se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 35
    (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activitãţii serviciilor de urgenţã voluntare se asigurã din bugetele locale.
    (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activitãţii serviciilor de urgenţã private se asigurã de operatorii economici şi instituţiile care le-au constituit.
    ART. 36
    (1) Pe baza hotãrârii consiliului local şi în condiţiile prevãzute de lege, serviciul de urgenţã voluntar poate presta, contra cost, cãtre orice persoanã fizicã sau juridicã, fãrã a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:
    a) supravegherea mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestãri cultural-sportive, activitãţi de filmare şi altele asemenea;
    b) transport de apã, evacuarea apei din subsolurile clãdirilor sau din fântâni;
    c) limitarea, colectarea sau îndepãrtarea unor produse poluante;
    d) efectuarea de lucrãri la înãlţime;
    e) transport de apã.
    (2) Costurile pentru prestãrile de servicii efectuate sunt stabilite prin hotãrâre a consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Drepturi, indemnizaţii şi despãgubiri ce se acordã personalului serviciilor de urgenţã voluntare sau private

    ART. 37
    În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul serviciilor de urgenţã voluntare sau private are urmãtoarele drepturi:
    a) sã solicite de la persoanele fizice şi juridice date, informaţii şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind apãrarea împotriva incendiilor;
    b) sã stabileascã restricţii ori sã interzicã, potrivit competenţei prevãzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrãri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
    c) sã propunã persoanelor în drept oprirea funcţionãrii sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei pãrţi din acestea, în scopul limitãrii propagãrii incendiilor;
    d) sã utilizeze, în funcţie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenţii la incendii;
    e) sã se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, dacã cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;
    f) sã opreascã ori sã limiteze traficul public în zona desfãşurãrii operaţiunilor de intervenţie;
    g) sã intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţãmântul acestora, în condiţiile prevãzute de lege; în cazul când se impune înlãturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integritãţii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimţãmântul nu este necesar.
    ART. 38
    (1) Personalul angajat al serviciilor de urgenţã voluntare/private se încadreazã în condiţii de muncã similare personalului serviciilor de urgenţã profesioniste.
    (2) Personalul serviciilor de urgenţã voluntare/private are obligaţia sã poarte uniformã, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale cãror descriere, condiţii de acordare şi folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin hotãrâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Consiliul local, administratorul sau conducãtorul instituţiei asigurã gratuit personalului serviciilor de urgenţã voluntare/private uniforma şi echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care pe timpul intervenţiei i s-au degradat îmbrãcãmintea ori alte bunuri personale, îl despãgubeşte în mod corespunzãtor.
    ART. 39
    (1) Pe timpul intervenţiei, personalului serviciilor de urgenţã voluntare/private i se asigurã antidot adecvat naturii mediului de lucru.
    (2) În cazul operaţiunilor de lungã duratã, personalului serviciilor de urgenţã voluntare/private i se asigurã hrana, gratuit, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii.
    (3) Obligaţia asigurãrii drepturilor prevãzute la alin. (1) şi (2) revine consiliului local, administratorului sau conducãtorului instituţiei, dupã caz.
    ART. 40
    (1) Personalul serviciilor de urgenţã voluntare are dreptul la indemnizaţii pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activitãţi prevãzute în programul serviciului.
    (2) Cuantumul orar al indemnizaţiei prevãzute la alin. (1) se stabileşte şi se acordã de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii.
    ART. 41
    (1) Pe timpul cât se aflã la cursuri de pregãtire şi concursuri profesionale, organizate în afara localitãţii în care funcţioneazã serviciul, personalul serviciilor de urgenţã voluntare beneficiazã de toate drepturile de deplasare, cazare şi de diurnã ca şi personalul serviciilor de urgenţã profesioniste, care se acordã de consiliul local.
    (2) Personalul serviciilor de urgenţã voluntare, salariaţi ai altor instituţii publice sau operatori economici, îşi pãstreazã drepturile de salariu la locul de muncã pentru perioada cât participã la intervenţii, cursuri de pregãtire ori concursuri profesionale.
    ART. 42
    Persoanele juridice care organizeazã servicii de urgenţã voluntare/private au obligaţia sã asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurãri pentru caz de boalã profesionalã, accident ori deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.

    CAP. V
    Rãspunderea juridicã

    ART. 43
    Încãlcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã, materialã, civilã sau penalã, dupã caz.
    ART. 44
    Constituie contravenţii urmãtoarele fapte şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
    I. cu amendã de la 100 lei la 500 lei:
    a) nerespectarea de cãtre primar, administrator sau conducãtorul instituţiei a obligaţiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a unui incendiu şi de transmitere a raportului de intervenţie;
    b) neasigurarea şi nepunerea în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor, de cãtre administrator sau conducãtorul instituţiei, a mijloacelor tehnice pentru apãrare împotriva incendiilor şi a echipamentelor de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unitãţii, precum şi a antidotului şi medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;
    c) neconsemnarea de cãtre persoanele fizice şi juridice în actele de transmitere temporarã a dreptului de folosinţã, precum şi de antreprizã a rãspunderilor ce le revin în ceea ce priveşte apãrarea împotriva incendiilor;
    d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care deţin pãrţi din acelaşi imobil în vederea asigurãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor;
    II. cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei:
    a) neanunţarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenţã, a primarului sau a poliţiei de cãtre persoana care observã un incendiu şi, dupã caz, neluarea mãsurilor, dupã posibilitãţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului;
    b) neangajarea de cãtre autoritãţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici care desfãşoarã activitãţi cu risc de incendiu, prevãzuţi la art. 12 alin. (2), a cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
    c) nerespectarea de cãtre primar, administrator sau conducãtorul instituţiei a obligaţiilor de încadrare a serviciului de urgenţã voluntar sau privat cu personal atestat în condiţiile legii, de pregãtire profesionalã şi antrenare a acestuia pentru intervenţie;
    d) nerespectarea de cãtre primar a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) şi m)-o);
    e) nerespectarea de cãtre salariaţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) şi f);
    f) nerespectarea de cãtre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) şi ale art. 27 alin. (1) lit. c)-e);
    g) nerespectarea de cãtre utilizator a obligaţiilor stabilite la art. 21 lit. d) şi e);
    III. cu amendã de la 1.000 lei la 2.500 lei:
    a) inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la pãduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, pãşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora;
    b) neîndeplinirea de cãtre Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, consiliile locale şi persoanele juridice prevãzute la art. 8 a obligaţiei de organizare a colaborãrii prin convenţii încheiate între pãrţi;
    c) nerespectarea de cãtre primar a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d)-f) şi h);
    d) neîndeplinirea de cãtre ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c)-e);
    e) neîndeplinirea de cãtre administrator sau conducãtorul instituţiei a obligaţiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) şi l);
    f) necunoaşterea şi nerespectarea de cãtre utilizator a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, producãtor sau importator, dupã caz;
    g) neîndeplinirea de cãtre salariaţi a obligaţiilor pe care le au potrivit dispoziţiilor art. 22 lit. c), d) şi g);
    h) neîndeplinirea de cãtre proiectanţi a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) şi e);
    i) nerespectarea de cãtre executanţii lucrãrilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii a dispoziţiilor art. 24 lit. b) şi c);
    j) neîndeplinirea de cãtre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) şi c) şi ale art. 27 alin. (1) lit. b) şi f);
    IV. cu amendã de la 2.500 lei la 5.000 lei:
    a) neîndeplinirea de cãtre persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin în situaţii de forţã majorã determinate de incendii, prevãzute la art. 8;
    b) neîndeplinirea de cãtre primar a obligaţiilor pe care le are potrivit dispoziţiilor art. 14 lit. a), c) şi g);
    c) neîndeplinirea de cãtre ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) şi f);
    d) neîndeplinirea de cãtre administrator a obligaţiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), o) şi q);
    e) nerespectarea de cãtre persoanele fizice şi juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) şi c);
    f) neîndeplinirea de cãtre proiectanţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a)-c);
    g) nerealizarea de cãtre executanţii lucrãrilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii, integral şi la timp, a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea condiţiilor de calitate prevãzute de lege;
    h) începerea lucrãrilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora fãrã obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, dupã caz;
    i) nesolicitarea şi neobţinerea de cãtre persoanele fizice ori juridice care finanţeazã şi realizeazã investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, dupã caz, de cãtre beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau autorizaţiilor prevãzute de prezenta lege;
    j) neelaborarea de cãtre ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind apãrarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competenţã şi neasigurarea aplicãrii acestora;
    k) efectuarea de lucrãri de proiectare, montare, verificare, întreţinere, reparare a sistemelor şi instalaţiilor de apãrare împotriva incendiilor, de verificare, întreţinere, reparare a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor şi de lucrãri de ignifugare şi termoprotecţie de cãtre persoane fizice şi juridice neatestate;
    l) emiterea de rapoarte de încercãri la foc de cãtre laboratoare neautorizate conform legii;
    m) utilizarea şi comercializarea de mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, necertificate conform legii;
    V. cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei:
    a) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberãrii avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu;
    b) continuarea executãrii lucrãrilor de construcţii sau funcţionarea ori utilizarea construcţiiloraamenajãrilor respective dupã anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu.
    ART. 45
    (1) Sancţiunile contravenţionale se aplicã persoanelor fizice sau juridice, dupã caz.
    (2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii prevãzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de contravenţii.
    (3) Contravenţiile la normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sancţiunile contravenţionale se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
    ART. 46

    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la art. 45 se fac de cãtre personalul inspecţiilor de prevenire a incendiilor, prevãzute la art. 28 alin. (2), precum şi de cel al altor organe abilitate de lege.


    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la art. 44 se fac de cãtre personalul inspecţiilor de prevenire a incendiilor, prevãzute la art. 28 alin. (2), precum şi de cel al altor organe abilitate de lege.

------------
    Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 307 din 12 iulie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.

    (2) Primarii constatã şi sancţioneazã contravenţiile prevãzute la art. 44 pct. I lit. b), pct. III lit. a) şi e) şi pct. IV lit. a).
    (3) Contravenţiilor prevãzute la art. 44 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 47
    (1) Organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activitãţii de apãrare împotriva incendiilor în unitãţile structurilor de apãrare şi securitate naţionalã se realizeazã potrivit prevederilor prezentei legi, pe baza normelor aprobate de conducãtorii structurilor respective, cu avizul Inspectoratului General.
    (2) La unitãţile din structurile prevãzute la alin. (1) Inspectoratul General şi inspectoratele exercitã controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apãrarea împotriva incendiilor, numai la solicitarea comandanţilor sau a şefilor acestora.
    (3) La sediile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, precum şi la alte obiective de importanţã deosebitã aflate în administrarea autoritãţilor publice centrale se pot constitui, prin hotãrâre a Guvernului, subunitãţi profesioniste speciale de intervenţie; instituţiile menţionate asigurã gratuit imobilele, spaţiile şi utilitãţile necesare în vederea funcţionãrii şi desfãşurãrii activitãţilor subunitãţilor.
    ART. 48
    Intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în subteran, la operatorii economici care produc, stocheazã sau utilizeazã substanţe toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate în porturi şi apele teritoriale române, pe calea feratã, aeroporturi, platforme maritime de foraj şi extracţie, se asigurã de operatorii economici care administreazã sectorul respectiv, cu asistenţa tehnicã a inspectoratelor.
    ART. 49
    (1) Laboratoarele de încercãri la foc se autorizeazã în condiţiile legii.
    (2) Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de încercãri la foc se elaboreazã de Inspectoratul General, se aprobã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 50
    (1) Mijloacele tehnice pentru apãrarea împotriva incendiilor şi echipamentelor de protecţie specifice se introduc pe piaţã şi se utilizeazã conform legii.
    (2) În domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitãţii produselor, republicatã, introducerea pe piaţã a produselor prevãzute la alin. (1) se face pe baza evaluãrii conformitãţii faţã de reglementãrile elaborate de Inspectoratul General.
    (3) Metodologia de certificare a conformitãţii produselor prevãzute la alin. (2) se elaboreazã de Inspectoratul General, se aprobã prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 51
    (1) Proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor şi instalaţiilor de apãrare împotriva incendiilor, efectuarea lucrãrilor de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apãrãrii împotriva incendiilor se efectueazã de cãtre persoane fizice şi juridice atestate.
    (2) Atestarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobatã de ministrul administraţiei şi internelor şi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 52
    În localitatea unde funcţioneazã servicii de urgenţã profesioniste, consiliul local nu are obligaţia constituirii serviciilor de urgenţã voluntare.
    ART. 53
    Personalul serviciilor de urgenţã nu rãspunde de pagubele inerente procesului de intervenţie.
    ART. 54
    (1) Personalul serviciilor de urgenţã profesioniste care a îndeplinit o perioadã de minimum 10 ani atribuţii privind apãrarea împotriva incendiilor, cãruia i-au încetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu-i sunt imputabile acestuia, poate primi, la cerere, brevetul de Pompier specialist, diferenţiat pe categorii de personal.
    (2) Modul de eliberare şi drepturile conferite prin acest brevet vor fi stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
    ART. 55
    (1) Anual se organizeazã concursuri profesionale ale serviciilor de urgenţã şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.
    (2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgenţã se desfãşoarã pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se desfãşoarã pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, în colaborare cu autoritatea naţionalã pentru reglementarea activitãţilor de învãţãmânt, aprobat prin ordin al acestei autoritãţi şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 56
    (1) Actele normative de aplicare, subsecvente prezentei legi, se elaboreazã de autoritãţile responsabile în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
    (2) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 212/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU


 Bucureşti, 12 iulie 2006.
    Nr. 307.

 

Contact

Tel: 0720.050.060

Fax: 031.803.7470

office@administrare-cladire.ro

Head Office:

Str. Plt.Ion Nedelcu, nr. 17, sector 3

 

Top25.ro