Legea 333/2003 - Ref: paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si a persoanelor

User Rating:  / 0
PoorBest 

LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (actualizată pana la data de 20 ianuarie 2007*) EMITENT: PARLAMENTUL ----------- *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003. Aceasta este forma actualizată  cu modificările şi completările aduse de:

ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 9 martie 2005;

LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. I Dispoziţii generale

ART. 1 (1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forte şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor impotriva oricăror acţiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor impotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sănătatea. (2) Paza şi protecţia se realizează prin forte şi mijloace militare sau civile, de către instituţiile specializate ale autorităţilor administraţiei publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deţinătorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum şi de către societăţile specializate de paza şi protecţie.

ART. 2 (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate sa asigure paza acestora.

(2) Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de paza şi protecţie, în condiţiile prezentei legi.

ART. 3 (1) În funcţie de importanta, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societăţi specializate.

(2) Unităţile grupate pe un anumit spaţiu pot organiza, cu avizul poliţiei, paza în comun cu gardieni publici, paza proprie sau prin societăţile specializate de paza. Conducătorii acestor unităţi stabilesc forma de paza, obligaţiile şi răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de paza.

(3) La unităţile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi sa execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.

(4) Protecţia demnitarilor romani şi a celor străini pe timpul şederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru şi a resedintelor acestora se asigura de Serviciul de Protecţie şi Paza, conform atribuţiilor prevăzute în legea specială de organizare şi funcţionare a acestuia.

(5) Protecţia magistraţilor, a politistilor şi jandarmilor, precum şi a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care viata, integritatea corporală sau avutul acestor persoane sunt supuse unor ameninţări, se asigura de Ministerul de Interne*), potrivit legii. --------- *)

Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administraţiei şi Internelor.

ART. 4 Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

ART. 5 (1) Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de paza, întocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza.

(2) Pentru unităţile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul poliţiei nu este obligatoriu.

(3) Prin planul de paza se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului pazit, în zona respectiva, numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de paza şi de alarmare, consemnul posturilor, legatura şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor şi modul de acţiune în diferite situaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile de acces, potrivit dispoziţiilor conducatorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de paza.

(4) În cazul unităţilor în care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societăţilor specializate de paza şi protecţie, ale gardienilor publici sau combinat, întocmirea planului de paza se face de către conducătorii unităţilor beneficiare împreună cu comandantii/şefii acestor efective.

(5) Documentele specifice necesare executării şi evidentei serviciului de paza, cu excepţia celui executat cu efective de jandarmi, şi modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAP. II Formele de paza

SECŢIUNEA 1 Paza cu efective de jandarmi

ART. 6 (1) Paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apărarea tarii, activitatea statului, economie, ştiinţa, cultura şi arta, ale unor instituţii din domeniul financiarbancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentante economice străine, a sediilor unor organizaţii internaţionale, precum şi a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigura cu efective de jandarmi.

(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura şi la sediile unor organisme internaţionale care desfăşoară activităţi pe teritoriul tarii, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României.

(3) Unităţile bugetare şi sediile misiunilor diplomatice, precum şi unităţile de interes strategic care deţin instalaţii ori obiective de o deosebita importanta nationala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Obiectivele de importanta deosebita care nu sunt asigurate cu paza militară în timp de pace şi se iau în paza, la mobilizare, de către Jandarmeria Romana se stabilesc, din timp de pace, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi se aproba, la declararea mobilizării, prin hotărâre a Guvernului.

(5) Obiectivele şi valorile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi personalul, mijloacele materiale şi financiare necesare asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporară a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2).

(7) Prin situaţii care nu suferă amânare se înţelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine şi tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publica sau privată, care impun luarea de îndată sub paza cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafeţe de teren, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi situaţiile în care organele de stat cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în caz de pericol iminent, solicita expres aceasta intervenţie.

(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobată în condiţiile alin. (6), se ridica după încetarea situaţiei deosebite care a impus instituirea acesteia.

(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează, de regula, prin hotărâre a Guvernului, în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane, în toate situaţiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituită aceasta, nu respecta obligaţiile prevăzute de lege sau cele contractuale, refuza încheierea ori reactualizarea contractului.

(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atentionarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Romane.

(11) În situaţia în care unităţile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi isi schimba, isi restrang sau isi încetează activitatea ori renunţa la aceasta forma de paza, prin hotărâre a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili şi modalităţile de redistribuire a efectivelor disponibilizate şi a alocaţiilor bugetare aprobate în acest sens.

(12) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de paza a condiţiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi şi prin planul de paza întocmit.

ART. 7 (1) Unităţile care beneficiază de paza cu efective de jandarmi încheie contracte de prestări de servicii cu unităţile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.

(2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne, potrivit legii.

(3) Serviciul de paza se poate efectua şi în condiţiile în care, în contrapartida, beneficiarul prestărilor de servicii oferă, la rândul sau, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Romane.

(4) Condiţiile efectuării serviciului de paza, conform alin.

(3), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (5) Veniturile realizate din paza şi prestarea altor servicii, organizate şi executate, potrivit legii, de unităţile de jandarmi se reţin integral de către acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital.

ART. 8 (1) Paza cu efective de jandarmi se organizează şi se executa potrivit planului de paza, cu respectarea prevederilor art. 5.

(2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleaşi sporuri pentru condiţii periculoase, vătămătoare sau grele de munca, după caz, ca şi personalul din obiectivul respectiv.

ART. 9 În unităţile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, funcţionează şi paza proprie, cu gardieni publici sau prin societăţi specializate de paza şi protecţie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de paza realizat şi condus de către jandarmerie. SECŢIUNEA a 2-a Paza cu gardieni publici şi paza proprie

ART. 10 Paza bunurilor şi a valorilor deţinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în condiţiile legii, şi prin Corpul gardienilor publici, conform Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici.

ART. 11 Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor şi valorilor ce urmează a fi pazite, cu amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unităţi şi locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfăşoară activitatea, punctele de acces şi cu alte criterii specifice.

ART. 12 (1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unităţii beneficiare, conform legii.

(2) În funcţie de numărul personalului de paza, conducerea unităţii va numi un şef de serviciu sau un împuternicit care sa asigure selecţia, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament şi mijloace de protecţie, precum şi pentru instruirea, planificarea şi controlul acestuia.

(3) La unităţile unde numărul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesară este formată din şeful serviciului de paza şi şeful de tura.

(4) La celelalte unităţi unde numărul de paznici este sub 20, activităţile specifice de paza se îndeplinesc de către un împuternicit al conducerii unităţii.

(5) Şeful serviciului de paza sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unităţii şi stabileşte împreună cu aceasta măsurile cele mai eficiente de paza.

ART. 13 (1) Personalul de paza proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii, din persoanele desemnate sa asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de paza. Se asimilează personalului de paza şi persoanele care cumulează atribuţiile de paza cu alte atribuţii de serviciu.

(2) Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforme, echipament de protecţie şi însemne distinctive, pe care le poarta pe timpul executării serviciului.

ART. 14 (1) Cu avizul poliţiei, personalul din paza proprie a unităţilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene şi alte mijloace, în raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor şi valorilor pazite.

(2) La unităţile unde funcţionează paza proprie şi paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea şi controlul personalului de paza se efectuează de către unitatea de jandarmi care coordonează sistemul unic de paza.

SECŢIUNEA a 3-a Paza în mediul rural

ART. 15 Unităţile situate pe teritoriul localităţilor rurale isi organizează paza conform prevederilor prezentei legi. ART. 16 Conducătorii unităţilor care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligaţi sa organizeze paza de camp prin una dintre formele de paza prevăzute de lege. Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole isi pot organiza, în asociere sau individual, paza de camp, prin una dintre formele de paza prevăzute de lege. ------------- Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

ART. 17 (1) Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigura de către conducătorii unităţilor centrale de profil, prin corpuri specializate de paza.

(2) Corpurile specializate de paza se organizează şi funcţionează în structura unităţii beneficiare, în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

ART. 17 Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigura de către operatorii economici de profil, în formele prevăzute de lege. ------------ Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

ART. 18 (1) În localităţile rurale se organizează paza comunală.

(2) Primarul răspunde pentru întocmirea planului de paza a comunei şi este obligat sa ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor.

(2) Primarul este obligat sa ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea planului de paza a comunei. ------------ Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. (3) Avizarea planului de paza, instruirea şi controlul personalului de paza din localităţile rurale se efectuează de către organele locale de poliţie.

(3) Întocmirea planului de paza, instruirea şi controlul personalului de paza din localităţile rurale se efectuează de către organele locale de poliţie sau de structurile implicate în activitatea de paza. ------------ Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(4) Paza comunală se efectuează prin rotaţie de către locuitorii comunei sau prin oricare dintre formele de paza prevăzute de lege. Obligaţia de paza comunală revine fiecărei familii care are domiciliul sau resedinta pe teritoriul comunei şi se îndeplineşte de câte un membru al acesteia, o singura data la fiecare rotaţie.

(4) Modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege. ------------ Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. (5) Persoanele care nu corespund cerinţelor legii pentru a îndeplini atribuţii de paza sau care, datorită ocupatiilor profesionale, nu pot sa execute serviciul de paza sunt obligate sa achite contravaloarea prestaţiilor datorate, în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face şi prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condiţiile stabilite de consiliul local.

(5) Plata serviciilor de paza în mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de paza, se asigura din bugetul local. Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii. ------------ Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(6) Persoanele care deţin proprietăţi în localitate şi nu au domiciliul sau resedinta pe raza acesteia sunt obligate la plata unei contribuţii, al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face şi prin bunuri, produse ori prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condiţiile stabilite de consiliul local. ------------ Alin. (6) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(7) Sumele realizate în condiţiile alin. (5) şi (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de autoaparare sau utilitare necesare bunei executări a serviciului de paza comunală. ------------ Alin. (7) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(8) În cazurile în care paza se efectuează şi prin alte forme prevăzute de lege, plata serviciului de paza comunală se va asigura din fondurile bugetare locale. ------------ Alin. (8) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. (9) Persoanele care executa paza prin rotaţie, potrivit alin. (4), trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 39 lit. a)-c), sa fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului primar şi sa poarte însemne distinctive în timpul executării serviciului de paza. ------------ Alin. (9) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

(10) Sunt scutiţi de la obligaţia de a efectua paza comunală: pensionării, bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficiente fizice care îi fac inapti pentru serviciul de paza, persoanele care au împlinit varsta de 60 de ani, militarii, poliţiştii, preotii şi pompierii. ------------ Alin. (10) al art. 18 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.

ART. 19 Autorităţile administraţiei publice locale care organizează paza în localităţile rurale sunt obligate sa pună la dispoziţie persoanelor care îndeplinesc serviciul de paza prin rotaţie echipament de protecţie, mijloace de autoaparare, mijloace de iluminat pe timp de noapte şi sa asigure accesul rapid la mijloacele de alarmare în caz de pericol, precum şi forţele de intervenţie în sprijinul acestora, în caz de nevoie. ----------- Art. 19 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. SECŢIUNEA a 4-a Paza şi protecţia prin societăţi specializate

ART. 20 (1) Societăţile specializate de paza şi protecţie sunt societăţi comerciale private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri şi valori importante, în condiţii de maxima siguranta a acestora, precum şi protecţia persoanelor.

(2) Societăţile specializate de paza şi protecţie funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informaţii, pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute la alin.

(4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informaţii poate constitui temei pentru anularea licenţei de funcţionare.

(3) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare este necesară întrunirea următoarelor condiţii: a) prezentarea regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii; b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, cu mijloacele audio-video, aparatura de recunoaştere şi identificare, sistemele de alarma impotriva efractiei, sistemele de cronometrare şi numarare, cu centrele de supraveghere şi dispeceratele, tehnica de calcul şi softul utilizat, cu armamentul şi alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate; c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; d) prezentarea notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul ca societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora; e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare; f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care executa activităţi de paza şi protecţie. (4) Societăţile specializate de paza şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate: a) servicii de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţa în domeniu; b) servicii de paza a transporturilor de bunuri şi valori importante, precum şi servicii de consultanţa în domeniu; c) servicii de protecţie personală specializată, denumita garda de corp, şi servicii de consultanţa în domeniu. (5) Prin servicii de paza se înţelege: a) paza proprietăţii impotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; b) paza proprietăţii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale; c) detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba; d) paza proprietăţii intelectuale; e) paza mediului înconjurător; f) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de paza. (6) Prin servicii de paza a transporturilor de bunuri şi valori importante se înţelege: a) organizarea şi asigurarea pazei transportului terestru, pe apa sau aerian al unor bunuri de importanta deosebita, valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumeste astfel; b) organizarea şi asigurarea pazei transportului unor date şi informaţii, indiferent de suportul pe care acestea se afla şi de modalitatea aleasă pentru transmitere; c) organizarea şi asigurarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicaţii; d) organizarea şi asigurarea transportului pentru persoanele care solicita sa fie transportate în condiţii de maxima siguranta; e) furnizarea către autorităţile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activităţii de transport. (7) Prin serviciu de protecţie specializată a persoanei - garda de corp - se înţelege: a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie; b) protejarea persoanei aflate sub protecţie impotriva hartuirii, pedepsita de lege; c) protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului; d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie. (8) Prin serviciu de consultanţa se înţelege: a) asistenta cu privire la activităţile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7); b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului. (9) Conducătorul societăţii specializate de paza şi protecţie trebuie sa obţină avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz, în a carei raza teritorială isi are sediul societatea respectiva. (10) Unitatea de poliţie competenta poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetăţenie romana şi domiciliul în ţara, a împlinit varsta de 21 de ani, poseda pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o buna conduita cetateneasca şi nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. (10) Unitatea de poliţie competenta poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetăţenie romana sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, a împlinit varsta de 21 de ani, poseda pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o buna conduita cetateneasca şi nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. ------------- Alin. (10) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 9 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005. ART. 21 (1) Personalului din societăţile specializate de paza şi protecţie îi este interzis sa culeagă date şi informaţii. (2) În situaţia în care intra în posesia unor date şi informaţii care vizează siguranta nationala, personalul menţionat la alin. (1) are obligaţia sa informeze, de îndată, autorităţile competente cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. ART. 22 (1) Conducătorii societăţilor specializate de paza şi protecţie sunt obligaţi sa asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea acestei forme de paza, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, conform legii. (2) Plata serviciilor de paza şi protecţie prestate de către societăţile specializate se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii. (3) Societăţile specializate de paza şi protecţie au obligaţia de a păstra evidenta contractelor în registre speciale. (4) Societăţile specializate de paza şi protecţie nu pot adopta însemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemănătoare sau de natura sa conducă la confuzii între acestea, precum şi cu cele ale autorităţilor publice ori ale organismelor internaţionale la care România este parte. (5) Modelul echipamentului personalului de paza şi protecţie se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se inscriptioneaza cu denumirea şi sigla societăţii, aprobate cu ocazia acordării licenţei. Pe autovehiculele din dotarea societăţilor specializate se inscriptioneaza numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenta de către poliţie şi numerele de telefon ale societăţii. Montarea şi folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa sau acustica pe autovehiculele societăţilor de paza şi protecţie sunt interzise. (6) Societăţile specializate de paza şi protecţie se pot asocia cu societăţi sau firme străine de profil, cu respectarea prevederilor legii. SECŢIUNEA a 5-a Garda de corp ART. 23 (1) Garda de corp se asigura de către societăţile specializate de paza şi protecţie care au primit licenta în acest scop, numai prin personal special atestat. (2) Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe baza de contract încheiat cu societăţile specializate de paza şi protecţie prevăzute la alin. (1). ART. 24 Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate sa respecte legile în vigoare şi sa nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile cetăţenilor. CAP. III Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, precum şi a transporturilor cu caracter special

ART. 25 (1) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale şi pietre preţioase, valori ştiinţifice, tehnice, de cultura şi arta, se asigura cu mijloace de transport anume destinate şi se realizează, după caz, cu jandarmi, gardieni publici, personal propriu sau al unei societăţi specializate de paza şi protecţie, inarmati cu arme de foc, în condiţiile legii.

(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniţii, tehnica de lupta, materii explozive, stupefiante, substanţe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanţe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate şi se asigura cu efective de jandarmi, cu excepţia celor organizate şi executate cu efective ale Ministerului Apărării Naţionale.

(3) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul României, pe calea ferată ori rutiera, se asigura cu efective de jandarmi.

ART. 26 (1) Paza transporturilor de bunuri şi valori sau a celor cu caracter special se organizează şi se executa potrivit prevederilor planului de paza, întocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se transporta împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul poliţiei, care este obligatoriu şi în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităţilor la care paza transportului se asigura cu efective de jandarmi sau cu cele aparţinând unor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi siguranţei naţionale.

(2) Prin planul de paza se stabilesc în principal: bunurile şi valorile de transportat, condiţiile de mediu adecvate naturii bunurilor şi valorilor care se transporta, situaţia operativă, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de paza, consemnul general şi particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice şi de autoaparare, modul de acţiune în diferite situaţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) De regula, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectuează pe timp de zi.

(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puţin o persoana înarmată, în cadrul localităţii, şi de minimum doua, în afară acesteia.

(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a celor speciale, prevăzute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unităţii care asigura efectivele de paza şi cel al unităţii beneficiare, prin planul de paza şi prin contract.

(6) Pentru efectivele care asigura paza transporturilor bunurilor şi valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiţii corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel: a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda, pentru transportul pe calea ferată; b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum şi pentru echipajele care asigura paza acestora; c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene. (7) Bunurile şi valorile prevăzute la art. 25 se asigura la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de transport ori de către transportator, după caz, potrivit înţelegerii dintre părţi.

ART. 27 (1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor şi valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 25, se certifica, potrivit legii, de către un laborator sau de un organism de certificare abilitat, care stabileşte, conform standardelor, clasa de siguranta în care se încadrează. Acestea se amenajeaza în mod corespunzător, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza şi alarmare, destinate sa asigure securitatea deplina a persoanelor insotitoare, a bunurilor, valorilor şi produselor speciale transportate, şi se echipeaza cu tehnica de transmisiuni radio pe frecventele aprobate conform legii.

(2) Pe timpul transporturilor bunurilor şi valorilor importante sau al celor cu caracter special în afară localităţilor sau când situaţia din zona o impune, conducătorul unităţii va asigura cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza şi protecţia bunurilor sau a valorilor respective.

(3) Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate de poliţie şi jandarmerie, după caz.

(4) Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mica importanta vor fi prevăzute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu încuietori, sistem de alarmare, şi vor fi însoţite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unităţii respective, sau de agenţi de paza. Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.

CAP. IV Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare impotriva efractiei

SECŢIUNEA 1 Mijloace de protecţie şi de alarmare impotriva efractiei

ART. 28 (1) Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori şi suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare impotriva efractiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter.

(2) Proiectele ce vizează măsurile prevăzute la alin.

(1) se avizează de către instituţiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protecţia informaţiilor clasificate. (3) Elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitarii şi manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel trebuie sa fie certificate ca rezista la efracţie, corespunzător gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit.

(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecţie mecano-fizice se înţelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, usi şi încuietori.

(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare impotriva efractiei se înţelege ansamblul de echipamente electronice compus din: centrala de comanda şi semnalizare optica şi acustica, detectoare de prezenta, antisoc şi acustice, butoane şi pedale de panica, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, de natura sa asigure o protecţie corespunzătoare obiectivelor şi persoanelor.

(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, se avizează şi se controlează potrivit prevederilor alin. (2).

(7) Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotărâre a Guvernului.

ART. 29 (1) În cadrul măsurilor de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, conducătorii unităţilor prestatoare, precum şi ai unităţilor beneficiare sunt obligaţi sa asigure numai folosirea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi de alarmare impotriva efractiei care sunt certificate.

(2) Certificarea calităţii mijloacelor de protecţie mecanofizice prevăzute la alin. (1) şi a componentelor acestora, produse în România sau importate, se face de către un laborator de încercări din ţara, autorizat şi acreditat, potrivit legii.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unităţile din cadrul structurilor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

ART. 30 În proiectele de execuţie a construcţiilor destinate producerii, păstrării sau deţinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare şi transformare a acestora trebuie sa se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi instalarea sistemelor tehnice de paza şi alarmare impotriva efractiei.

ART. 31 Se interzice comercializarea, în orice mod, a mijloacelor de alarmare impotriva efractiei, a mijloacelor de protecţie mecanofizice sau a componentelor acestora fără prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din ţara, a standardului naţional sau internaţional şi fără precizarea clasei de siguranta în care se încadrează, conform normelor europene.

ART. 32 Beneficiarii, conducătorii şi personalul societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare şi al mijloacelor de protecţie mecano-fizice sunt obligaţi sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreţinere.

ART. 33 Clasificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei se face în raport cu importanta bunurilor şi a valorilor ce urmează a fi aparate şi cu categoria de importanta a construcţiei de către societăţile de asigurare. SECŢIUNEA a 2-a Licentierea societăţilor specializate în sisteme de alarmare impotriva efractiei

ART. 34 (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei sau a componentelor acestora numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Romane, reînnoită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile.

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin.(1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, sa comunice în scris unităţii de poliţie competente orice modificare intervenita în structura şi organizarea activităţii pentru care a fost eliberata licenta.

(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora se avizează de inspectoratele de poliţie judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza căreia societatea isi are sediul ori persoana fizica, domiciliul.

ART. 35 (1) Societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informaţii, înregistrările audio sau video care excedeaza obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenta, precum şi instalarea de echipamente disimulate care sa le permită executarea acestor activităţi.

(2) Conducătorii societăţilor specializate în proiectarea, producerea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare impotriva efractiei sunt obligaţi sa asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate cu ocazia acordării licenţei.

(3) Societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăţi sau firme de profil străine, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

SECŢIUNEA a 3-a Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

ART. 36 (1) Unităţile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societăţile specializate de paza şi protecţie, precum şi cele din domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei pot infiinta dispecerate de zona care sa monitorizeze şi sa transmită alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de intervenţie.

(2) Înfiinţarea dispeceratelor de zona, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei Romane. Fac excepţie unităţile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii.

(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora.

(4) Intervenţia echipajelor mobile în cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societăţilor specializate de paza şi protecţie.

(5) În situaţiile în care intervenţia este confirmată şi forţele proprii sunt depasite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunta unitatea de poliţie competenta, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predati de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial.

(6) Menţionarea în planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarma la un dispecerat de monitorizare şi transmitere a semnalelor de alarma este obligatorie.

 

Contact

Tel: 0720.050.060

Fax: 031.803.7470

office@administrare-cladire.ro

Head Office:

Str. Plt.Ion Nedelcu, nr. 17, sector 3

 

Top25.ro